Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat:

 • maa- ja puutarhatalous sekä maaseudun kehittäminen
 • metsätalous;
 • kala-, riista- ja porotalous;
 • eläinlääkintähuolto, eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinten hyvinvointi;
 • eläinlääkäreiden ammatinharjoittaminen;
 • elintarvikkeet ja eläinten lääkitseminen;
 • eläinlääkinnälliset ja kasvinterveydelliset rajatarkastukset;
 • kasvinterveys sekä maa- ja puutarhatalouden ja metsätalouden tuotantopanokset;
 • toimialansa hallinnassa olevien valtion metsätalouden maan, lukuun ottamatta luonnonsuojelualueita ja erämaa-alueita, ja yleisten vesialueiden omistaja-asiat;
 • maanmittaus, kiinteistötoimitukset, kiinteistöjä ja osakehuoneistoja koskevat kirjaamisasiat, yleiset kartastotyöt, kiinteistö-, huoneisto- ja maastotietojärjestelmät sekä paikkatietojen yhteiskäyttö;
 • vedenhankinta ja viemäröinti, vesistöjen säännöstely, tulvariskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus ja vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien niihin liittyvät rajavesistöasiat;
 • uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö, hoito ja suojelu;
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja aikaisempien ohjelmakausien vastaavien ohjelmien sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallintoviranomaistehtävät;
 • Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toimivaltaisen viranomaisen tehtävät;
 • Euroopan kalatalousrahastoa koskevat hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät;
 • Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman todentamisviranomaisen ja tarkastusviranomaisen tehtävät.

Henkilökuntaa ministeriössä on noin 250 ja koko hallinnonalalla 5000. Maa- ja metsätalousministeriön budjetin suuruus on noin 2,8 mrd euroa. 

Katso myös:

Maa- ja metsätalousministeriön esittelyvideo