Hiilimarkkinat ja hiilikompensaatiojärjestelmät

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee ja toteuttaa toimia, jotka tukevat vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toimintaympäristön kehittämistä. Tavoitteena on edistää toimia, jotka tukevat maankäyttösektorin ilmastotoimia; hiilensidonnan lisäämistä ja päästöjen vähentämistä.

Toimenpidekokonaisuudessa arvioidaan kotimaisten kompensaatiomarkkinoiden tilannetta, pilotoidaan hiilimarkkinoiden toimintaa maankäyttösektorilla sekä arvioidaan vapaaehtoisten markkinoiden toimien kehitystä ja talousvaikutuksia. Kompensaatioilla tarkoitetaan aiheutettujen päästöjen hyvittämistä jossain toisessa paikassa.

Maa- ja metsätalousministeriön teettämän esiselvityksen mukaan Suomen hiilikompensaatiomarkkinat ovat kirjavat ja markkinoilla toimivilla on toisistaan poikkeavia käsityksiä kompensaatiojärjestelmien lähtökohdista ja kriteereistä. Nämä tekijät yhdessä voivat haitata hankkeiden ilmastotavoitteiden saavuttamista. Suurimmat kehitystarpeet löytyvät hankkeiden ilmastovaikutusten mittaamisesta, raportoinnista ja todentamisesta sekä niihin käytetyistä menetelmistä.

Esiselvityksen pohjalta Luonnonvarakeskus on osana Hiilestä kiinni -kokonaisuutta käynnistänyt vapaaehtoisia hiilimarkkinoita tukevan tietopalvelun valmistelun. Vuoden 2021 aikana valmistui toimintamalliehdotus ja vuosina 2022-2023 rakennetaan varsinainen tietojärjestelmä. Voit tutustua hankekuvaukseen alta.

Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on alkuvuoden 2022 aikana käynnistymässä neljä hiilimarkkinoita koskevaa hanketta. Hankkeet pilotoivat metsätalouden ja maaperän hiilensidonnan menetelmiä. Lisäksi arvioidaan laajemmin hiilimarkkinoiden taloudellisia vaikutuksia sekä edistetään hiilikompensaatioita tarjoavien toimijoiden yhteistyötä alan yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi. Selvitysten pohjalta on tarkoitus päättää keinoista, jota tarvitaan vapaaehtoisten päästökompensaatioiden luotettavuuden varmistamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lisäksi toimia yhdessä muiden ministeriöiden kanssa hiilimarkkinoiden toimintaympäristön selkeyttämiseksi.

Muualla palvelussamme

Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista

Vapaaehtoisia hiilimarkkinoita tukevan tietopalvelun valmistelu ja toimeenpano (HIMA)

Muualla verkossa

Vapaaehtoiset päästökompensaatiot  (ym.fi)

Rahankeräyslain muutos (finlex.fi)

Päästökompensaatiot ilmastonmuutoksen hillinnän keinona Suomessa – nyt ja tulevaisuudessa (valtioneuvoston julkaisuarkisto)

Vapaaehtoisten päästökompensaatioiden sääntely (valtioneuvoston julkaisuarkisto)