Eläinsuojelulaista tulee eläinten hyvinvointilaki
 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 186/2022 vp sisältyvät lakiehdotukset 1.3.2023. Lakiehdotukset odottavat nyt presidentin vahvistusta, jonka jälkeen ne julkaistaan sähköisessä säädöskokoelmassa. Lait tulevat voimaan 1.1.2024.

Tiedote 2.3.2023:  https://mmm.fi/-/eduskunta-hyvaksyi-pitkaan-valmistellun-elainten-hyvinvointilain 

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_186+2022.aspx
 

Lausuntokierros 4.11.2021-14.1.2022:

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista oli lausuntokierroksella
4.11.2021- 14.1.2022. Yhteensä lausuntoja saatiin 476 kappaletta. Näistä sidosryhmien antamia
oli 160 lausuntoa ja yksityishenkilöiden antamia 300 lausuntoa. 

Tiedote lausuntopalautteesta 13.4.2022:
https://mmm.fi/-/elainten-hyvinvointilakiluonnoksen-lausuntoyhteenvedot-julkaistu 

Lausuntotiivistelmä sidosryhmien antamista lausunnoista

Lausuntotiivistelmä yksityishenkilöiden antamista lausunnoista

Lausuntokooste kaikista sidosryhmien antamista lausunnoista 

Lausuntopyyntö löytyy täältä.
Lakiluonnos (4.11.2021)
Muistio (4.11.2021)

Tiedote lausunnoille lähteneestä esityksestä

Annetut lausunnot löytyvät HankeikkunastaLausuntokierros-linkin takaa.
Yksityishenkilöiden antamia lausuntoja ei julkaista Hankeikkunassa.
 

Aiempi hyvinvointilakiesitys (HE 154/2018 vp):


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudistuksessa modernisoidaan vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan eläintenpidolle ja lainsäädännölle nykypäivänä asetettavia vaatimuksia. Hankkeessa uudistetaan eläinsuojelulaki perustuslain vaatimusten mukaiseksi. Samalla eläinsuojelulainsäädäntöä pyritään selkiyttämään nykyisestä. 

Uudistuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen. Tavoitteena on myös varmistaa EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä.

Eläinsuojelulain uudistamisessa otetaan huomioon uusin tutkimustieto eläinten tarpeista ja hyvinvoinnin vaatimuksista. Työn tueksi on teetetty asiantuntijaselvityksiä muun muassa lehmien pidosta parsinavetoissa ja pihatoissa, sikojen tiineytyshäkkien käytöstä sekä useista muista aiheista.

Kyseessä on laaja uudistushanke

Uudistuksen vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.

Ennen valmistelun alkua ministeriö kartoitti useilla kyselyillä eläinsuojeluviranomaisten, eläintenpitäjien, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien  sekä kansalaisten näkemyksiä  lain tärkeimmistä uudistamistarpeista. Lisäksi kansalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta lain valmistelijoille koko uudistushankkeen ajan tällä sivulla olevan palautelomakkeen kautta.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä ohjasi lakiuudistustyötä vuoden 2015 loppuun. Ohjausryhmä käsitteli ja otti kantaa uudistukseen liittyviin periaatteellisiin kysymyksiin. Ryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät täältä. Ohjausryhmän ja vuosina 2012-2014 toimineen työryhmän kokoonpanon löytyy täältä.

Eläinten hyvinvointilain luonnoksen esittely- ja kommentointitilaisuuden esitysmateriaalit (23.11.2021)

Tiedotustilaisuus medialle ja sidosryhmille eläinsuojelulakiuudistuksesta


Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 7.6.2017 toimittajille ja sidosryhmille tiedotustilaisuuden eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta Säätytalolla.

Tilaisuuden esitysmateriaalit Slideshare-palvelussa

Tietoa lakiuudistuksesta

Eläinsuojelulain uudistamisesta julkaistut tiedotteet ja kirjoitukset

Asiantuntijaselvitykset

Lisätietoja

Tiina Pullola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162108   Sähköpostiosoite: