Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi lausunnoille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 11.00
Tiedote

Uusi ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle. Lailla korvattaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki ja –asetus. Lakiesityksen pohjana on aiempi hyvinvointilakiesitys vuodelta 2018. Esitykseen on tehty muutoksia mm. parsinavetoita ja sikahäkkejä koskeviin säännöksiin. Koirien ja kissojen pentutehtailua ja kauppaa hillitään tuontikiellolla ja myynti-ilmoittelua koskevilla uusilla säännöksillä. Lausuntokierroksen aikana selvitetään vielä keinot luopua porsaiden kirurgisesta kastraatiosta ja selvityksen johtopäätökset otetaan huomioon myöhemmässä vaiheessa. Lausuntoja ehdotuksesta voi antaa 14.1.2022 asti.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin maa- ja metsätalousministeriössä vuonna 2010. Esitys eläinsuojelulain ja –asetuksen korvaavaksi laiksi eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle syksyllä 2018. Esitystä ei kuitenkaan ehditty tuolloin käsittelemään eduskunnassa ja se raukesi keväällä 2019 vaalikauden päättyessä.

Nyt lausunnoille lähtenyt uusi lakiesitys pohjautuu vuoden 2018 esitykseen, jonka keskeisiä uudistuksia olivat mm. eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden huomioon ottaminen, kivunlievitys kaikissa kivuliaissa toimenpiteissä sekä jatkuvan juomaveden vaatimus nisäkkäiden ja lintujen pysyvissä pitopaikoissa. Uuteen esitykseen on tehty muun muassa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta johtuvia muutoksia.

”Hienoa, että pitkään valmisteltu eläinten hyvinvointilakiesitys lähtee nyt lausunnoille. Lakiesitys vahvistaa eläinten hyvinvointia monin keinon, kuten suitsimalla kissojen ja koirien pentutehtailua ja mahdollistaen entistä paremmin eläinten lajityypillisen käyttäytymisen. Riittävä kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä on myös tärkeä osa kokonaisuutta. Päivittämällä eläinten hyvinvointilakia olemme myös eurooppalaisittain suunnannäyttäjiä. Vastuullinen eläintenpito on tietysti myös jokaisen kansalaisen velvollisuus”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä muistuttaa.

Uusien parsinavetoiden rakentaminen kielletään

Hallitusohjelman mukaisesti kiellettäisiin uusien parsinavetoiden rakentaminen lain tullessa voimaan. Toiminnassa olevien parsinavetoiden käyttöä voitaisiin jatkaa, mutta niissä olevien parsipaikkojen määrää ei saisi enää lisätä. Kuten aiemmassakin esityksessä, parsinavetoissa pidettävien lehmien olisi päästävä jaloittelemaan aiemman 60 päivän sijaan 90 päivänä vuodessa. Lisäksi valmistelun yhteydessä linjattiin, että jatkossa investointitukea myönnetään vain sellaisten pihattojen rakentamiseen, joiden yhteydessä on jaloittelutarha tai laidun.

Uusien kiinteärakenteisten porsitushäkkien käyttöönotto kiellettäisiin lain tullessa voimaan sekä toiminnassa olevissa että uusissa sikaloissa. Emakoiden tiineytyshäkkien pitkäaikaisesta käytöstä luovuttaisiin 12 vuoden siirtymäajalla aiemmin ehdotetun 15 vuoden sijaan.

Porsaiden kirurgisesta kastraatiosta halutaan tulevaisuudessa luopua kokonaan. Ministeriö on tilannut selvityksen porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopumisesta. Selvityksessä kartoitetaan vaihtoehdot kirurgiselle kastraatiolle ja laaditaan ehdotus siitä, miten kirurgisesta kastraatiosta voitaisiin luopua kokonaan siirtymäajan kuluessa. Selvityksessä otetaan kantaa myös siihen, millaista kivunlievitystä kastraatiossa tulisi käyttää siirtymäaikana. Selvitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Porsaiden kastraatiota koskevat säännökset sisällytetään esitykseen, kun selvitys ja lausuntokierrokselta saatu palaute ovat käytettävissä.

Pentutehtailua ja -kauppaa rajoitetaan tuontirajoituksella

Koirien ja kissojen pentutehtailuun ja kauppaan puututtaisiin kieltämällä alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä pentu eteenpäin kahden kuukauden kuluessa tuonnista. Kiellolla pyrittäisiin estämään ulkomailla huonoissa oloissa tuotettujen pentujen tuontia Suomeen. Lisäksi koirien ja kissojen myynti-ilmoittelun sisällölle säädettäisiin vähimmäisvaatimukset. Ilmoituksista tulisi käydä ilmi muun muassa ammattimaisesti toimivan myyjän rekisterinumero sekä maa, jossa myytävä eläin on syntynyt.

Koirien ja kissojen jalostuksen valvontaa tehostetaan säätämällä eläinlääkäreille ilmoitusvelvollisuus sellaisista toimenpiteistä, jotka on tehty perinnöllisten vikojen korjaamiseksi. Ilmoitus tehtäisiin valmisteilla olevaan koira- ja kissarekisteriin. Koirien ja kissojen rekisteröinnistä ja merkitsemisestä säädetään eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevan lain nojalla.
Esityksen yhteydessä muutetaan myös kalastuslakia, johon lisätään säännökset saaliiksi saatujen ja syöttinä käytettävien kalojen ja rapujen lopettamisesta. 

Yksityiskohtaisimmista eri eläinlajeja ja erilaisia eläimillä harjoitettavia toimintoja koskevista säännöistä säädellään erikseen eläinsuojelulain nojalla annettavilla valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla.

Laki on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022 ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta alkaen. 

Hallituksen esityksen luonnos

Muistio Uuteen lakiesitykseen tehdyt muutokset

Lausuntopyyntö

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Tiina Pullola, erityisasiantuntija, p. 029 516 2108, tiina.pullola (at) gov.fi
Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö, p. 029 516 2439, taina.aaltonen (at) gov.fi
Satu Haapaniemi, ministerin erityisavustaja, p. 0504005193 satu.haapaniemi (at) gov.fi 
 

Eläimet ja kasvit Jari Leppä Lainsäädäntö Ruoka ja maatalous