kuvituskuva

Hyvä kiinteistörakenne parantaa maatalouden kilpailukykyä

Kestävän ruokajärjestelmän perustaksi tarvitaan kilpailu- ja uudistumiskykyistä kansallista maataloustuotantoa. Maataloustuotannon kilpailukykyä voidaan parantaa monin tavoin, mutta ruuantuotannon perustan eli peltojen on oltava tuottokyvyltään ja viljelykelpoisuudeltaan nykyaikaiseen tehokkaaseen, mutta samalla kestävään tuotantoon soveltuvia. Tällä hetkellä ainoat toimenpiteet joilla voidaan selvästi parantaa peltojen kiinteistörakennetta, ovat tilusjärjestelyt. Lisäksi on joukko muita asioita jotka joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat asiaan. Näitä ovat mm. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimenpiteet tulevassa CAP-strategiasuunnitelmassa, pellon omistus- ja vuokrausjärjestelmiin liittyvät asiat sekä verotukseen liittyvät asiat.

Peltojen kiinteistörakenteen nykytila

Suomen peltojen tilusrakenne on maantieteellisistä ja historiallisista syistä huono. Lohkojen keskikoko on pieni ja ne sijaitsevat usein hajallaan ja etäällä tilakeskuksista. Maakunnittain keskimääräinen lohkokoko vaihtelee 2 – 3,5 hehtaarin välillä. Koko Suomessa keskimääräinen lohkokoko on 2,55 hehtaaria. Lohkokokojen kasvu on ollut hidasta viimeisen 10 vuoden aikana. Tämä on ongelma varsinkin tuotantoaan tehostavilla ja laajentavilla tiloilla. Hankitut lisäpellot sijaitsevat entistä kauempana talouskeskuksesta hajallaan ja esim. kotieläinyksikön laajentamisen hyödyt saattavat valua hukkaan huononevan tilusrakenteen takia. 

Huono tilusrakenne heikentää myös nykyaikaisen tehokkaan ja täsmäviljelyyn perustuvan konekannan hyödyntämistä. Peltojen kiinteistörakenteen parantaminen voi säästää maatalouden kustannuksia jopa satoja miljoonia euroja vuodessa, kun energian ja tuotantopanosten käyttö vähenee lohkokokojen kasvaessa ja kuljetusmatkojen lyhentyessä. Hyvä kiinteistörakenne mahdollistaa myös toimivan tiestön ja kuivatuksen rakentamisen sekä varautumisen muuttuviin sääolosuhteisiin sekä parantaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä. 

Isolohko on voimaa - Peltojen kiinteistörakenteen kehittämisohjelma 2021-2022

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi toteuttaa peltorakenteen kehittämisohjelma, jossa sujuvoitetaan prosesseja ja vauhditetaan tilusrakenteen kehitystä. 

Maa- ja metsätalousministeriössä laadittiin hallitusohjelman mukainen peltojen kiinteistörakenteen kehittämisohjelma, jonka tavoitteena oli valmistella ja toimeenpanna kiinteistörakenteeseen liittyviä toimenpiteitä maataloustuotannon kilpailukyvyn parantamiseksi ympäristö-, vesistö-, ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusvaikutukset huomioon ottaen.

Kehittämisohjelman loppuraportti

Kehittämisohjelman myötä Maanmittauslaitos käynnisti tilusvaihtoihin liittyvän pilottihankkeen Pohjois-Savossa ja Satakunnassa. Voit lukea lisätietoja pilotin tuloksista alla olevasta linkistä.

Tilusvaihto-pilotissa selvitettiin potentiaalisten tilusvaihtojen määrää Pohjois-Savossa ja Satakunnassa

Aiheeseen liittyviä muita linkkejä:

Video tilusjärjestelyistä:

Lisätietoja