Kiinteistöjärjestelmä ja maanmittaustoimitukset

Kiinteistöjärjestelmä

Kiinteistöjärjestelmä muodostuu kartasta, kiinteistörekisteristä ja kiinteistökirjasta. Kartta kertoo kiinteistöjen rajat ja tilusten sijainnin. Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöt ja niissä tapahtuvat muutokset. Kiinteistörekisteriin perustuva kiinteistökirja sisältää puolestaan kiinteistöihin kohdistuvien oikeuksien luettelon.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala huolehtii lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpidosta valtakunnallisesti sekä kiinteistörekisterin ylläpidosta valtion vastuulla olevien alueiden osalta. Kiinteistörekisterin tietoja tuottavat Maanmittauslaitos sekä kiinteistörekisteriä pitävät kunnat asemakaava-alueidensa osalta. Kiinteistörekisterikartan tiedot sisältyvät kiinteistörekisterin tietoihin. Kiinteistörekisteri on valtakunnallisesti kattava.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjataan kiinteistöön kohdistuvia oikeuksia ja rajoituksia oikeudenhaltijoiden oikeuksien vahvistamiseksi ja sivullisten etujen turvaamiseksi. Kiinteistöjen kirjaamisasiat eli lainhuudot, kiinnitykset ja erityisten oikeuksien kirjaamiset käsitellään Maanmittauslaitoksessa.

Yhteiskunnan perustietojärjestelmiin kuuluu kiinteistötietojärjestelmä. Kiinteistötietojärjestelmän kautta saadaan tiedot kiinteistörekisteristä sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä.

Maanmittaustoimitukset

Maanmittaustoimituksilla ylläpidetään kiinteistöjärjestelmää kiinteistöjaotuksen muuttuessa tai sitä kehitettäessä tai selvitettäessä. Maanmittaustoimituksia ovat esimerkiksi lohkominen, halkominen, kiinteistönmääritys, uusjako, tietoimitukset ja lunastukset.

Valtion vastuulla olevien alueiden osalta maanmittaustoimitusta haetaan Maanmittauslaitoksesta.  Asemakaava-alueilla erityisesti suuremmissa kaupungeissa ja kunnissa toimituksista huolehtivat kuntien mittausorganisaatiot.

Kiinteistöjen käytön kehittäminen

Kiinteistöjen käyttömahdollisuuksia parannetaan tilusjärjestelyillä. Tilusjärjestelyillä tehostetaan maa- ja metsätaloutta, parannetaan liikenneturvallisuutta, vähennetään ilmastopäästöjä ja edistetään luonnonsuojelualueiden muodostamista. Uusjaoilla tehostetaan maa- ja metsätalouden harjoittamista kiinteistörakennetta kehittämällä, jolloin tuotantokustannukset pienenevät. Hanketilusjärjestelyillä vähennetään kiinteistöihin kohdistuvien hankkeiden, kuten yleisen tien tai erilaisten suojeluhankkeiden, kiinteistöjen käytölle aiheuttamia haittoja.

Tilusvaihto perustuu yleensä maanomistajien väliseen sopimukseen. Muita järjestelymuotoja ovat esimerkiksi alueen lunastaminen ja siirtäminen kiinteistöön, yhteismetsän muodostaminen, rakennusmaan järjestely sekä erilaiset yhteisalueita ja rasitteita koskevat järjestelyt sekä vesitilusjärjestelyt.

Lisätietoja

Jere Rajalin, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö Puhelin:0295162369   Sähköpostiosoite:


Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö Puhelin:+358295162300   Sähköpostiosoite: