FI SV

Ympäristö- ja ilmastotoimiin panostetaan

 

Ympäristökorvaukset


Ympäristökorvaukset koostuvat peltoviljelyyn suunnatusta ympäristösitoumuksesta ja peltojen ulkopuolella olevan maatalousluonnon hoitoon sekä alkuperäisroduille ja -kasveille suunnatuista ympäristösopimuksista. Ympäristösitoumus ja –sopimukset ovat viisivuotisia. Poikkeuksena alkuperäisrotujen kasvatus, jossa sitoumusaika on vuoden mittainen.  

Ympäristösitoumuksessa on pakollisia vaatimuksia, joita kaikkien sitoutuneiden tulee toteuttaa. Näitä ovat viljavuusnäytteiden otto, lohkomuistiinpanot sekä tilakohtainen ympäristö-ilmastosuunnitelma. Lisäksi viljelijän tulee vuosittain valita sitoumukseen kaksi valinnaista vaatimusta. Nämä valinnaiset vaatimukset liittyvät täsmäviljelyyn, kasvinsuojelun tarpeenmukaista käyttöä edistävien sovellusten käyttöön, maan kasvukunnon analysointiin, pölyttäjille suotuisten tuotantokasvien viljelyyn, monimuotoisuuskaistoihin tai ravinteiden kierrättämiseen. Lisäksi viljelijä voi halutessaan valita lohkokohtaisia toimenpiteitä, jotka ovat maanparannus- ja saneerauskasvien viljely, kerääjäkasvien viljely, kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet, puutarhakasvien vaihtoehtoisen kasvinsuojelu sekä lintupellot. 

Ympäristösopimuksia tehdään kosteikkojen hoidosta, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta, sekä alkuperäisrotujen kasvattamisesta. Sopimuksen teko ei edellytä ympäristösitoumuksen antamista. 

Näiden toimenpiteiden lisäksi ympäristökorvausta voidaan maksaa maatalouden geenivarojen ylläpidosta, kuten alkuperäiskasvien ylläpidosta, niiden varmuuskokoelmista sekä alkuperäisrotujen perimän säilyttämisestä.


Luonnonmukainen tuotanto


Luonnonmukaista tuotantoa kehitetään CAP-suunnitelman investointi-, yritys- ja hanketuilla sekä ympäristö- ja luomukorvauksen kautta, jotta tuotannon määrä lisääntyisi luomutuotteiden kysyntää vastaavasti. Tavoitteena on alan kasvattaminen 25 prosenttiin peltoalasta vuoteen 2030 mennessä.

Luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa tuetaan omina viisivuotisina sitoumustoimenpiteinä, jotka eivät edellytä ympäristökorvaussitoumuksen tekemistä. Sitoumus kattaa pääsääntöisesti tilan kaikki peltolohkot. Avomaan vihanneksista voidaan tehdä sitoumus myös vain osalle tilan lohkoista. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta maksetaan niin monelle hehtaarille kuin tilalla on kotieläimiä vähintään 0,5 eläinyksikköä hehtaaria kohti. Luomutila voi sitoutua myös ympäristökorvausten toimenpiteisiin lukuun ottamatta puutarhakasvien vaihtoehtoisen kasvinsuojelun biologisen kasvinsuojelun menetelmiä. 

 

Investointeja monimuotoisuuden ja vesien hyväksi


Ei-tuotannollisilla kosteikkoinvestoinneilla tuetaan kosteikkojen rakentamista kaivamalla tai patoamalla sekä turvepeltojen muuttamista suon kaltaiseksi alueeksi pohjaveden pintaa nostamalla. Toimenpide edistää vesiensuojelua ja maatalousluonnon monimuotoisuutta sekä kasvihuonekaasupäästöjen hillintää. Kosteikkoinvestointeja tuetaan myös yleishyödyllisinä investointeina. 

Myös investointitukien avulla panostetaan uudella ohjelmakaudella maatalouden ympäristötyön parantamiseen. Erityisesti ravinteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen tähdätään tukemalla lannan prosessointilaitteiden ja lantaloiden rakentamista. Salaojituksen ja säätösalaojituksen tuet tähtäävät sekä peltomaan rakenteen että vesitalouden ja ravinteiden käytön parantamiseen. Kosteikkojen rakentaminen edistää vesiensuojelua ja maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämistä, jota tavoitellaan myös tukemalla perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivausta ja aitaamista.

Luonnon monimuotoisuutta edistetään myös yleishyödyllisinä investointeina, joita yhteisöt voivat toteuttaa julkisoikeudellisen tahon omistamalla tai muuten yhteisessä käytössä olevalla alueella.

 

Lisätietoja

Anna Schulman, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162199   Sähköpostiosoite: