Kehittyvien, kasvavien ja suurten kotieläintilojen johtamisen menestystekijät (Success4Farms)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin Yliopisto
Vastuututkija: Jarkko Niemi (Luke)
Kokonaisrahoitus: 242 000 €
Hankeaika: 1.4.2022-31.3.2025

Kotieläintuotannon rakenne ja toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Samalla tuotanto ammattimaistuu ja vaatimukset tilojen johtamiselle lisääntyvät. Tilakoon huomattavasta kasvusta huolimatta kotieläintilojen liikkeenjohtamista on tutkittu Suomessa melko vähän.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kotieläintilojen kannattavuutta ja kestävyyttä tutkimalla tilojen liikkeenjohtoa ja yrittäjien johtamisvalmiuksia. Lisäksi päämääränä on ymmärtää tilojen menestykseen vaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten yrittäjät omaksuvat innovatiivisia käytäntöjä, jotka tukevat maatilojen kilpailukykyä, ympäristön kestävyyttä ja tuotantoeläinten hyvinvointia sekä vahvistavat maatilojen palautumiskykyä niiden kohdatessa erilaisia haasteita.

Tutkimuksen perushypoteesina on, että suunnitelmallisempi yrityksen kokonaisuuden johtaminen parantaa yrityksen taloudellista tulosta. Hankkeessa on kolme tutkimuskysymystä:
1) Miten kotieläintilat määrittelevät strategiansa ja miten strategiset valinnat on jalkautettu käytäntöön onnistuneesti?
2) Millaisia tavoitteita elinkaarensa eri vaiheissa olevilla tiloilla ja yrittäjillä sekä nuorilla maatalouden ammattilaisilla on osaamisen, yrityksen toiminnan ja sen kestävyyden kehittämisestä?
3) Miten erilaiset johtamiseen liittyvät tekijät selittävät vaihtelua yritysten taloudellisessa tuloksessa ja onnistumista yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamisessa?

Ammattitaitoinen liikkeenjohto on ensiarvoisen tärkeää kotieläintilan sopeutuessa kohtaamiinsa toimintaympäristön haasteisiin. Vaikka moni tekijä on yrittäjän vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa, pärjää osa yrityksistä muita paremmin. Ratkaiseva ero aiheutuu usein siitä, miten hyvin yrityksen kokonaisuutta on johdettu (kokonaisuus vs. osa-optimointi) ja miten hyvin toiminnan riskit hallitaan. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään yritysten ja yrittäjien valmiuksia talouden, rahoituksen, tuotannon ja henkilöstön johtamiseen. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kotieläintilojen neuvontaa, investointitukia ja maaseudun kehittämistä koskevien politiikkaohjelmien laatimisessa.