FI SV EN

Kansallinen energia- ja ilmastopolitiikka

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia linjaa Suomen ilmastotoimet vuoteen 2030

Suomi on asettanut tavoitteeksi nostaa vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuuden yli 50 prosenttiin loppukulutuksesta, energiaomavaraisuuden kasvattamisen yli 55 prosenttiin, Suomeen tuodun öljyn kotimaisen käytön puolittamisen sekä uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamisen.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (2016) vuoteen 2030 sisältää linjaukset energia- ja ilmastopolitiikalle ja ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa sekä EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastolaissa säädetään ilmastopolitiikan suunnittelusta ja toteutumisen seurannasta

Ilmastolaissa (605/2015) säädetään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä ja ilmastotavoitteiden toteutumisen seurannasta. Laki asettaa pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteeksi 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.

Ilmastolain mukainen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 (KAISU) koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätteitä sekä maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot. Hallitus hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2017. Ilmastolain mukaan valtioneuvosto toimittaa kerran vuodessa eduskuntaan ilmastovuosikertomuksen, jolla seurataan KAISU:n toteutumista.

Suunnitelman maatalouteen liittyvät toimet koskevat eloperäisten maiden viljelyä monivuotisesti muokkaamatta, pohjaveden pinnan nostamista eloperäisillä mailla säätösalaojituksen avulla, eloperäisten maiden ja kosteikkojen metsittämistä sekä biokaasutuotannon edistämistä. Päästövähennystavoitteita pyritään toteuttamaan kustannustehokkuusjärjestyksessä.

Myös vuonna 2014 hyväksytty kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on osa ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Sen päämääränä on, että yhteiskunnalla on kyky sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin ja hallita niihin liittyvät riskit.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus päivittää ilmastolain.

Maankäyttösektorille laaditaan ilmasto-ohjelma

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman osana ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelujärjestelmän kokonaisuutta. Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman tehtävänä on selvittää keinoja, joilla vähennetään maankäyttösektorin päästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ohjelmassa tullaan tarkastelemaan mm. metsien hoitoon, metsitykseen, metsäkadon vähentämiseen, soiden ja turvemaiden päästöjen vähentämiseen, suometsien hoitoon sekä maatalousmaiden päästöjen vähentämiseen ja hiilensidonnan vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Maatalouden ilmasto-ohjelma pyrkii edistämään ruokajärjestelmän kestävyyttä

Maatalouden ilmasto-ohjelma ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa” julkaistiin 2014. Ohjelma kokoaa yhteen 76 ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää ja/tai ilmastonmuutosta hillitsevää toimenpidettä. 

Energiatehokkuuden toimialasopimuksella pyritään parantamaan maatalous- ja puutarhasektorin energiatehokkuutta

Maatalous-ja puutarhasektorin vuosien 2016-2020 energiatehokkuustoimia koskeva toimialasopimus allekirjoitettiin syksyllä 2016. Sopimuksessa maa- ja metsätalousministeriö sekä maatalous- ja puutarhasektorin valtakunnalliset tuottajajärjestöt sitoutuvat edistämään energiatehokkuutta ja kannustamaan maatiloja energiatehokkuustoimiin.

Energiatehokkuuden edistämistä koskevaa neuvontaa ja rahoitusta on saatavilla mm. Manner-Suomen maaseutuohjelman Neuvo 2020 -järjestelmän sekä maatilojen investointitukien kautta. Energiatehokkuuden valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kokoamaa tietoa ohjelman energiatoimenpiteistä löytyy sivustolta www.energiatehokkaasti.fi

Maaseutuohjelmalla edistetään maatalouden ilmastotavoitteita

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 eli maaseutuohjelma on keskeinen väline maatalouden ilmasto- ja energiatoimien toteutuksessa. Merkittävä osuus ohjelman rahoituksesta kohdistuu ympäristön tilan parantamiseen, ja ohjelma kannustaa vähähiiliseen kehitykseen.

Muualla palvelussamme

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Muualla verkossa

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016)
KAISU - Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 (Ympäristöministeriö, 2017)
KAISUn seuranta: Ilmastovuosikertomus 2019
Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 (MMM, 2014)
Maatalouden ilmasto-ohjelma - Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa (MMM, 2014)
Maatalous ja puutarhasektorin energiatehokkuustoimia koskeva toimialasopimus
Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke
Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona (OPAL-Life) -hanke
 

Lisätietoja