FI SV EN

Kansallinen energia- ja ilmastopolitiikka

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon energia- ja ilmastopolitiikasta vuosina 2001, 2005, 2008 ja 2013. ja 2016. Uusimmassa kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan toimia, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa sekä EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee johdonmukaisesti kohti kasvihuonekaasu-päästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastolaki ja lain mukainen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Kansallinen ilmastolaki (609/2015) astui voimaan 1.6.2015. Laissa säädetään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä ja ilmastotavoitteiden toteutumisen seurannasta. Laissa asetetaan pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteeksi 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.

Ilmastolain mukainen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot. Hallitus hyväksyi suunnitelman syyskuussa 2017.

Maatalouden ilmasto-ohjelma

Maatalouden ilmasto-ohjelma ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa” julkaistiin 2014. Ohjelmassa esitellään 76 ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää ja/tai ilmastonmuutosta hillitsevää toimenpidettä. Valitut toimenpiteet ovat uusimmat tutkimustiedon mukaisia sekä perustuvat ruokajärjestelmän asiantuntijoiden näkemyksiin.

Energiatehokkuuden toimialasopimus maatalous- ja puutarhasektorilla

Maatalous-ja puutarhasektorin vuosien 2016-2020 energiatehokkuustoimia koskeva toimialasopimus / branschavtal allekirjoitettiin syksyllä 2016. Sopimuksessa maa- ja metsätalousministeriö sekä maatalous- ja puutarhasektorin valtakunnalliset tuottajajärjestöt sitoutuvat edistämään sektorin energiatehokkuutta ja kannustamaan maatiloja energiatehokkuustoimiin.

Energiatehokkuuden edistämistä koskevaa neuvontaa ja rahoitusta on saatavilla mm. Manner-Suomen maaseutuohjelman Neuvo 2020-järjestelmän sekä maatilojen investointitukien kautta. Energiatehokkuuden valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kokoamaa tietoa ohjelman energiatoimenpiteistä löytyy sivustolta www.energiatehokkaasti.fi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 maatalouden ilmastotavoitteiden edistäjänä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 eli maaseutuohjelma on keskeinen väline maatalouden ilmasto- ja energiatoimien toteutuksessa.