Kansainvälinen metsäpolitiikka

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat merkittävästi kansalliseen metsäpolitiikkaamme. Suomelle onkin tärkeää osallistua aktiivisesti kansainvälisen metsäpolitiikan valmisteluun ja toteutukseen.

Keskeisimmät kansainväliset foorumit ovat YK:n metsäfoorumi (UNFF), YK:n ilmastosopimus (UNFCCC), biodiversiteettisopimus (CBD), Euroopan metsäministerikonferenssit (FOREST EUROPE) sekä yhteistyö lähialueilla. Myös YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) työ on Suomen metsäsektorille tärkeää.

Suomi on sitoutunut yli sataan kansainväliseen metsiä ja ympäristöä käsittelevään sopimukseen. Useat niistä, etenkin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, kasvistoa ja eläimistöä sekä kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat sopimukset liittyvät osittain myös metsiin.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuonna 2017 käynnistetty kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto pyrkii osaltaan tukemaan kansallisia kansainvälisiä prosesseja ja johdonmukaistamaan Suomen kansainvälistä luonnonvarapolitiikkaa.

Osana yhteistyöverkoston prosessia Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat laatineet yhdessä selvityksen kansainvälisistä metsäkysymyksistä. Selvityksessä pohditaan maailmanlaajuisia megatrendejä, jotka voivat vaikuttaa niin metsien määrään, laatuun kuin sijoittumiseen, metsien tuottamiin ekosysteemipalveluihin sekä siihen, miten metsiä hoidetaan ja käytetään. Lisäksi tarkastelun alla on haasteiden kannalta tärkeä suomalainen osaaminen. Selvitys löytyy alla olevasta linkistä.

Osana Kansallisen metsästrategian päivitystä vuonna 2018 päivitettiin myös kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja EU:n metsäasioita koskevat linjaukset, jotka sisältyvät metsästrategia-asiakirjaan. Päätettiin myös perustaa kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkosto, jossa hallinnon ja sidosryhmien edustajat voivat keskustella kansainvälisistä metsäprosesseista ja auttaa Suomen kantojen valmistelussa. Yhteistyöverkosto aloitti toimintansa keväällä 2019.

 

Muualla palvelussamme
Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto

Muualla verkossa
Ympäristöministeriö: Kansainväliset ympäristösopimukset
Biodiversiteettisopimus CBD
llmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus UNFCCC
Metsät muuttuvassa maailmassa: kansainväliset trendit ja keskeiset haasteet (LUKEn ja SYKEN taustaselvitys 2018)
Gaian taustaselvitys Suomen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi (2017)

Lisätietoja:

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130