Muut hoitosuunnitelmat

Metsäkanalintujen hoitosuunnitelman tavoitteena on parantaa ja lisätä metsäkanalinnuille sopivia elinympäristöjä. Keskeinen kannanhoitokeino on talousmetsien luonnonhoito. Elinympäristöjen parantaminen ja lisääminen on pitkäjänteistä työtä, jonka vaikutukset ulottuvat kymmenien vuosien päähän. Sen avulla voidaan myös pyrkiä lieventämään ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia metsäkanalintuihin.

Peltopyyn hoitosuunnitelmassa kuvataan ja perustellaan tarvittavat peltopyykannan hoito- ja suojelutoimenpiteet, joilla yhdessä voidaan katsoa olevan kolme päätavoitetta:

  • Suomen peltopyykannan tulee säilyä elinvoimaisena ja perimältään puhtaana koko sen tähänastisella esiintymisalueella.
  • Peltopyyn sekä muun maatalousympäristössä elävän luontaisen lajistomme elinympäristönhoito tulee entistä paremmin sisällyttää osaksi maankäyttöä.
  • Kannanhoidon osalta avainasemassa olevien intressitahojen tietämystä peltopyystä ja sitoutumista kannanhoitotyöhön tulee lisätä.

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmassa esitetään ne toimet, joilla harmaahylje ja itämerennorppa säilytetään elinvoimaisena osana Suomen rannikon monimuotoisuutta sekä kestävällä tavalla hyödynnettävänä arvokkaana luonnonvarana. Tavoitteena on turvata hyljekantojen elinvoimaisuus, samalla huomioiden elinkeinoharjoittajien ja kansalaisten tarpeet ja näkemykset sekä sosiaalinen kestävyys.

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päätavoitteina on metsäpeurakannan säilyminen suotuisalla tasolla ja kannan vahvistuminen sekä pidemmällä aikavälillä Suomenselän ja Kainuun osakantojen yhdistyminen. Hoitosuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä halutaan varmistaa metsäpeuralle elintärkeiden elinympäristöjen riittävyys ja laadukkuus. Myös monilajinen kannanhoito ja sen tärkeys on nostettu kannanhoitosuunnitelmassa esille.

Hoitosuunnitelmassa metsäpeurakannan elinvoimaisuuden haasteiksi ja uhkiksi on tunnistettu maankäytön muutokset tuulivoimarakentamisen muodossa sekä suurpetokantojen määräävä asema hirvi- ja petoeläinten välisessä vuorovaikutuksessa.

Kosteikkostrategian tarkoituksena on turvata kosteikkoympäristöjen säilyminen ja kestävä hoito. Strategialla pyritään edistämään monivaikutteisia kosteikkoja, joissa huomioidaan vesilintujen lisäksi vesiensuojelu. Tavoitteena on myös edistää yhteistyötä metsästäjien, maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Metsäkanalintujen hoitosuunnitelma
Peltopyyn hoitosuunnitelma
Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma
Kosteikkostrategia

Muualla palvelussamme

Kansallinen vieraslajistrategia

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: hoitosuunnitelma

Kosteikko Life -hanke

Lisätietoja