FI SV EN

Maatalouden ympäristötyö

Maatalous vaikuttaa ympäristön tilaan ja ekosysteemien toimintaan paikallisesti ja laaja-alaisesti. Maankäyttömuodot, tilojen tuotantosuunta, erilaiset tuotantotavat, laiduntaminen, metsien hoitomenetelmät, peltojen viljelymenetelmät ja viljelymaan laatu vaikuttavat ympäristön tilaan.

Negatiivinen vaikutus ekosysteemeihin näkyy vesistöjen rehevöitymisenä, happamoitumisena ja samentumisena, elinympäristöjen häviämisenä ja lajiston köyhtymisenä.

Positiivinen vaikutus näkyy lajistoltaan ja luontotyypeiltään monimuotoisena vaihtelevina puoliavoimina elinympäristöinä, avoimena maatalousmaisemana, kulttuuriympäristönä ja viihtyisänä asuinympäristönä.

Maatalouden ympäristötyö näkyy yhä enemmän EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eri järjestelmissä. Kaikkien EU:n suoraan ja osittain rahoittamien viljelijätukien yleisenä vaatimuksena on täydentävien ehtojen kokonaisuus. Se sisältää useita ympäristön suojeluun ja kestävään maataloustuotantoon tähtääviä ehtoja, jotka velvoittavat tuensaajia ilman, että kustannuksia erikseen korvattaisiin.

Maatalouden ympäristötyöhön kuuluu myös EU:n suoraan rahoittamien tukien viherryttämistuki, joka edellyttää monipuolista viljelykasvivalikoimaa, ekologisen alan jättämistä sekä pysyvien nurmien säilyttämistä. Nämä ehtokokonaisuudet luovat maatalouden ympäristötyölle pohjan yhdessä tilakohtaisten ympäristölupien kanssa. Lisäksi maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavat toimenpiteet kannustavat edellä mainittuja ehtoja vaativampaan maatalouden ympäristötyöhön.

Maatalouden ympäristötyötä on tehty pitkään maaseudun kehittämisohjelman eli maaseutuohjelman toimenpiteillä. Ohessa esimerkkejä siitä, miten rahoituskauden 2014 - 2020 maaseutuohjelma rahoittaa ympäristöä edistäviä asioita.

 • Ympäristökorvausten ympäristösitoumus lohkokohtaisine toimenpiteineen sekä ympäristösopimukset tarjoavat tiloille laajan valikoiman vapaaehtoisia maatalouden vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta, maaperän kasvukuntoa ja kasvihuonepäästöjen hillintää edistäviä toimenpiteitä.
 • Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset edistavät ympäristöystävällistä viljelyä.
 • Luonnonhaittakorvauksilla mahdollistetaan maatalouden harjoittamista koko maassa ja siten maaseutumaiseman säilyminen.
 • Eläinten hyvinvointikorvauksilla edistetään laiduntamista.
 • Neuvontatoimenpiteessä tarjotaan tilakohtaista ympäristöasioiden neuvontaa, jonka avulla viljelijä oppii tunnistamaan tilansa ympäristökysymykset sekä vaikutusmahdollisuudet ja toimimaan ympäristöystävällisemmin.
 • Investoinneilla rahoitetaan kosteikkoinvestointeja, luonnonlaidunalueiden peruskunnostusta ja aitausta, pellon vesitaloutta parantavaa salaojitusta ja säätösalaojitusta sekä lannankäsittelyn tehostamista ja ympäristöystävällistä varastointia.
 • Tila- ja yritystoiminnan kehittämisessä rahoitetaan tuote- ja palvelukehitystä, yritystoiminnan innovaatioita sekä työmahdollisuuksien edistämistä myös ympäristöä hyödyttävästi.
 • Maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseksi toteutetaan esimerkiksi ympäristön tilaa parantavia yhteisöllisiä toimia, uusiutuvaa energia edistäviä hankkeita, virkistyspalvelujen tuottamista, luontoreitistöjen laatimista, asuinympäristön parantamista tai maisemanhoidon suunnittelua.
 •  Leader-toimintatavalla tehdään paikallisista lähtökohdista ympäristöä edistäviä hankkeita.
 • Yhteistyö-toimenpiteellä edistetään tutkimustulosten viemistä käytäntöön eri tahojen toimijoiden välisenä yhteistyönä.
 • ELY-keskusten yritys- ja hanketukien määrärahojen vuosittaisessa jaossa huomioon vesien tila erityisesti Saaristomeren valuma-alueella ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Katso myös

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi

 

Muualla verkossa

Maaseutu.fi - ympäristön tilan parantaminen
Ruokavirasto.fi - ympäristökorvaukset

 

Lisätietoja

Anna Schulman, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162199