Riistahallinto

Metsästys- ja riistanhoitotoimen ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle, joka vastaa muun muassa metsästystä koskevan lainsäädännön valmistelusta ja päättää eräiden riistaeläinten luvanvaraisen pyynnin ylärajoista, alueista ja ajallisista rajoituksista ministeriön asetuksilla. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen riistakeskusta sekä riistakonsernia ja nimittää valtakunnallisen riistaneuvoston jäsenet sekä alueelliset riistaneuvostot.

Suomen riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset

Suomen riistakeskus on riistatalouden valtakunnallinen kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatio, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät. Riistahallinnon paikallistason yksikköjä ovat riistanhoitoyhdistykset, jotka toimivat Suomen riistakeskuksen alaisuudessa.

Riistaneuvostot

Riistaneuvosto toimii valtakunnallista riistapolitiikkaa tukevana strategisena toimielimenä, jonka tehtävänä on käsitellä riistataloutta koskevia asioita. Riistaneuvostot lisäävät avointa ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä ja erilaisten intressien yhteensovittamista valtakunnallisesti. Alueellista riistapolitiikkaa tukevat alueelliset riistaneuvostot.

Riistantutkimus

Luonnonvarakeskuksen yhtenä osa-alueena on suorittaa riistataloutta koskevia tutkimuksia ja kokeita. Luonnonvarakeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa ja sen tehtävistä säädetään laissa luonnonvarakeskuksesta.

Julkinen riistakonserni

Riistahallinnon yhteistyötä tiivistää julkinen riistakonserni, joka kokoaa riista-alan julkishallinnon toimijat saman pöydän ääreen. Riistakonserniin kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Luonnonvarakeskus (LUKE), Metsähallitus (eräpalvelut) ja Ruokavirasto. Konsernin keskeisimpiä strategisia hankkeita ovat laji- ja elinympäristökohtaiset hoitosuunnitelmat.

Lakisääteisen metsästäjäorganisaation muutosprosessi (2010)

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus

Luonnonvarakeskus LUKE

Valtakunnallinen riistaneuvosto

Riistanhoitoyhdistykset

Riistahallintolaki

Lisätietoja