FI SV EN

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka


EU:n 2020 -paketti

EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaa vuoteen 2020 saakka YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja sekä EU:n sisällä ilmasto- ja energiapaketti.

EU:n päästövähennystavoite vuodelle 2020 on 20 prosenttia. EU:n tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta. Suomen maakohtaiset tavoitteet ovat vähentää päästöjä 16 prosentilla päästökaupan ulkopuolisilla toimialoilla ja lisätä uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin.

EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet

Energia- ja ilmastotavoitteista sovittiin Eurooppa-neuvostossa 23.10.2014. Tavoitteet ovat:  Vähintään 40% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta, päästökauppasektorin päästövähennys 43% ja ei-päästökauppasektorin 30% vuoteen 2005 verrattuna, EU-tason sitova tavoite uusiutuvan energian osuudelle 27%, EU-tason ohjeellinen tavoite energiatehokkuuden parantamiselle 27%, 10% siirtoyhteystavoite vuoteen 2020 mennessä ja 15% vuoteen 2030 mennessä ja ennen vuotta 2020 laaditaan politiikka siitä, miten maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin (LULUCF) sisällytetään vuoteen 2030 ulottuviin kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemispuitteisiin.

EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa toteutetaan useiden direktiivien ja asetusten nojalla

Euroopan unionin komissio antoi heinäkuussa 2016 asetusehdotuksen LULUCF-sektorin sisällyttämisestä EU:n 2030 energia- ja ilmastopakettiin. Lopullinen asetusehdotus tulee jäsenmaiden ja parlamentin vahvistettavaksi vuoden 2018 alkupuolella.

Ehdotus uudeksi uusiutuvan energian direktiiviksi (RED II) julkaistiin marraskuussa 2016 ja sitä koskevissa kolmikantaneuvotteluissa komission, neuvoston ja parlamentin välillä saavutettiin alustava sopu kesäkuussa 2018. Direktiivi tulee voimaan vuoden 2021 alusta lähtien ja se luo kehikon uusiutuvien edistämiselle vuoteen 2030 saakka. Jäsenvaltioiden tulee yhteisesti varmistaa, että EU-tason sitova tavoite uusiutuvan energian osuudesta loppukulutuksesta toteutuu vuoteen 2030 mennessä. Direktiiviä koskevien kolmikantaneuvotteluiden tuloksena uusiutuvan energian tavoitteeksi tullee 32%. Direktiivin toimenpiteiden tavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa sähköntuotannossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä liikenteessä. Direktiiviin sisältyy myös kestävyyskriteerit energiantuotannossa käytettävälle biomassalle.

LULUCF-asetuksen ja uusiutuvan energian direktiivin lisäksi EU:n energia- ja ilmastopolitiikan keskeisiä säädöksiä ovat myös energiatehokkuusdirektiivi, rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, sähkömarkkinamallipaketti sekä Energiaunionin hallintomalliasetus. Hallintomalliasetus luo uuden menettelyn jäsenvaltioiden ja komission välille EU:n energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toteutumisen seurannalla. Jäsenmaiden tulee laatia kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma kymmenen vuoden välien ja raportoida komissiolle toimeenpanon etenemisestä joka toinen vuosi.

Tietoa LULUCF-asetusehdotuksesta
10 x mikä LULUCF?
Infografiikkaa kasvihuonekaasuista Suomen maa- ja metsätaloudessa

Muualla palvelussamme
Metsien hiilinielut
Metsät EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa
Uusiutuvan energian direktiivi ja biomassan kestävyyskriteerit

Lisätietoja

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162270   etunimi.sukunimi@mmm.fi