FI SV EN

Sininen biotalous

Puhtaan veden tarve lisääntyy globaalisti ja sen merkitys maailmalla kasvaa koko ajan.  Väestönkasvu, ilmastonmuutos, kasvava ruoan ja energian tarve sekä kaupungistuminen ja elintapamuutokset pakottavat etsimään uusia ratkaisuja. Suomen monimuotoinen vesiluonto, runsaat vesivarat ja pitkä rannikkoalue sekä korkealaatuinen osaaminen ja hyvä kansainvälinen maine luovat erinomaiset edellytykset kestävälle kasvulle sekä kansainvälistymiselle. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kilpailukykyistä ja kasvuun kannustavaa toimintaympäristöä sekä hyvää vesiympäristön tilaa. Sitä varten tarvitaan hallinnon, tutkimuksen ja yritysten yhteisiä aktiivisia toimenpiteitä uusien toimintamallien, ratkaisujen ja kansainvälistymisen edistämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi.

Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Vesien hyvä tila on sinisen biotalouden perusta. Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen tukevat sinisen biotalouden tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä markkinointia. Tärkeimpiä osa-alueita ovat vesiosaamiseen ja -teknologiaan liittyvä liiketoiminta, vesistöihin perustuva matkailu, vesibiomassan hyödyntäminen sekä kalatalouden arvoketju. Lisäksi vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen merkitys on hyvin suuri. Vesialueet ovat tärkeitä paitsi taloudellisen toiminnan, myös ihmisten hyvinvoinnin, virkistäytymisen ja terveyden kannalta.

Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehty sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma valmistui syksyllä 2016. Suunnitelma työstettiin yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, ELY-keskusten, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Kehittämissuunnitelman valmistelussa haluttiin korostaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä eri hallinnonalojen välistä yhteistoimintaa. Kumppanuuksien ja yhteistyön avulla on mahdollista vauhdittaa uusien innovaatioiden ja toimintamallien sekä ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen syntymistä ja menestymistä markkinoilla.

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda

Tutkimusagendan tavoitteena on vauhdittaa veteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa liiketoimintaa, jotta sininen biotalous olisi Suomelle vahva tulevaisuuden kasvuala ja hyvinvoinnin tekijä. Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda valmistui kesäkuussa 2018.  

Vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelma

EU:n rahoittama vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja linkittyy vahvasti sinisen biotalouden tavoitteisiin. Tuettavat toimenpiteet luovat ja kehittävät toimijoiden yhteistyötä vesialalla, edistävät toimijoiden edellytyksiä osallistua kansainväliseen toimintaan vesialalla sekä edistävät ratkaisujen kehittämistä, testausta tai kansainvälistämistä vesialalla.

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162411   Sähköpostiosoite:


Jertta de Maziéres, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162113   Sähköpostiosoite: