FOREST EUROPE - Euroopan metsäministerikonferenssit

Metsäministerikonferensseilla sekä niiden valmistelu- ja seurantatyöllä (FOREST EUROPE -prosessi) on ollut tärkeä rooli poliittisen ja teknisen metsäyhteistyön edistäjänä Euroopassa. Prosessi perustuu vapaaehtoisuuteen ja se on luonut edellytykset näkemysten vaihtoon Euroopan laajuisena foorumina. Ensimmäinen metsäministerikonferenssi järjestettiin Ranskan ja Suomen aloitteesta vuonna 1990, jolloin kasvavana huolena oli ilmansaasteiden vaikutus metsiin. Sen jälkeen huomio on keskittynyt uusiin haasteisiin, kuten metsien kestävän hoidon ja käytön sekä biotalouden edistämiseen. FOREST EUROPE -prosessissa tärkein toimintamuoto on ministerikonferenssit, joita on järjestetty neljän tai viiden vuoden välein.

FOREST EUROPE -prosessi on toiminut esimerkkinä maailmanlaajuisten metsäkysymysten tuomisesta alueelliseen yhteistyöhön ja osaltaan suunnannut metsäasioiden käsittelyä EU:ssa. Vapaaehtoisen prosessin yhteydessä on muun muassa kehitetty kestävän metsätalouden periaatteet, joissa huomioidaan kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Periaatteiden käytäntöön panossa ja seurannassa yleiseurooppalaisilla kestävän metsätalouden kriteereillä ja indikaattoreilla on ollut tärkeä merkitys. FOREST EUROPE -prosessissa on myös laadittu yleisperiaatteet kansallisten metsäohjelmien laadinnalle, toimeenpanolle ja arvioinnille.

Muualla verkossa

FOREST EUROPE
 

Lisätietoja

Tiina Rytilä, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162261   Sähköpostiosoite: