Porkkanakempin ja porkkanan varastotautien hallinta uusilla biologisilla menetelmillä

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin yliopisto

Vastuututkija: Terhi Suojala-Ahlfors (Luke)

Kokonaisrahoitus: 345 000 €, josta 184 000 € vuonna 2020

Hankeaika: 1.3.2020-30.9.2023

Porkkana on Suomen tärkein avomaanvihannes, jonka kasvintuhoojien hallintaan tarvitaan kipeästi uusia menetelmiä. Etenkin porkkanakempin hallinta nykyisillä ja entisestään vähenevillä torjuntaaineilla on suurissa vaikeuksissa ja satotappiot ovat suuria. Myös porkkanan varastotautien torjuntaan tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta suuri laatuvaihtelu eri lohkojen sadossa saadaan hallintaan. Tämän hankkeen tavoitteina on 1. hakea uusia biologisia ratkaisuja porkkanakempin torjuntaan tutkimalla i) kasviperäisten yhdisteiden, kuten terpeenien, toimivuutta karkotteena ja ii) petohyönteisten tai -punkkien toimivuutta kemppipopulaatioiden hallinnassa, 2. tutkia varastotauteja aiheuttavien sienitautien ja maan mikrobiyhteisöjen välisiä yhteyksiä porkkanapelloilla ja 3. kehittää uusia ratkaisuja porkkanan varastolaadun parantamiseen muokkaamalla maan mikrobiomia viljelytoimien avulla. Tutkimuksen toteuttajia ovat Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden ja muiden porkkanaketjun toimijoiden kanssa, ja tutkimusmateriaali pohjautuu suurelta osin tiloilla tehtävään koetoimintaan. Hanke tuottaa sekä uutta tieteellistä tietoa että suosituksia viljelymenetelmien kehittämiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää viljelyn kestävyyden ja taloudellisen kannattavuuden parantamisessa.