Avustukset kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2024

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta yleisavustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Vuoden 2024 määrärahojen hakuaika alkaa 1.12.2023. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa hakemuksia vastaan 29.12.2023 kello 16.15 saakka.

Avustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin myönnetään neuvontapalveluja järjestäville tahoille. Tuen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon neuvontapalveluja järjestävän tahon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, aktiivisuus, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Yleisavustuksia myönnetään yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:
•    käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
•    valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
•    tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
•    sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2024 haussa ovat:
•    Kalatalousalueiden neuvonta ja toiminnan tehostaminen
•    Osakaskuntien neuvonta ja toiminnan tehostaminen
•    Kalastajien tiedottaminen ja neuvonta kalastuslainsäädäntöön ja alan strategioihin liittyvissä asioissa
•    Toiminta valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi
•    Kestävän käytön mukaisen vapaa-ajankalastuksen edistäminen
•    Lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kalastusharrastuksen edistäminen
•    Kalastusharrastuksen vetovoiman ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen
•    Tiedottaminen ja neuvonta vuonna 2024 voimaan astuvista kalastuslain muutoksista (erityisesti vapaa-ajankalastuksen saalisilmoitus, kalojen lopetusvelvollisuus ja kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden ikärajamuutos)

Neuvontahankkeiden vaikutusalueena on koko Suomi. Hankkeiden on edistettävä vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian toimeenpanoa.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain.

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon, PL 30, 00023 Valtioneuvosto (kirjaamon katuosoite Hallituskatu 3 A, Helsinki; sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi). Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakuohje ja hakulomake:
•    Hakuohje erityisavustushankkeet MMM
•    Hakulomake erityisavustushankkeet MMM 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä avustuksista antaa erityisasiantuntija Roni Selén (puh. 0295 16 2462).
Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. 

Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:
•    Valtakunnallisten järjestöjen talousarvio- ja tiliselvityslomake
•    Valtakunnallisten erityisavustushankkeiden kustannustilityslomake
•    Valtakunnallisten erityisavustushankkeiden loppuraporttilomake
•    Valtakunnallisten erityisavustushankkeiden työpäiväkirja

Lisätietoja

Roni Selén, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162462   Sähköpostiosoite: