Kansainväliset sopimukset ja järjestöt

Tärkeimmät riistatalouteen ja metsästykseen vaikuttavat kansainväliset sopimukset ja järjestöt ovat

 • Biodiversiteettisopimus
 • CITES-yleissopimus
 • Bernin yleissopimus
 • Bonnin sopimus
 • AEWA-sopimus
 • Ramsarin sopimus
 • Itämeren suojelusopimus
 • Sopimus kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista
 • International Council For Game and Wildlife Conservation CIC
 • Wetlands International

Biodiversiteettisopimus

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimuksen (Convention on Biological Biodiversity) tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden suojelu, sen osien kestävä käyttö sekä perintöaineksen käytöstä saadun hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Sopimuksen tavoitteet ja sen mukaisesti toteutetut toimenpiteet vaikuttavat osaltaan myös monien riistalajien hoitoon.

CITES-yleissopimus

CITES-yleissopimus (Convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna) on yksi maailman laajimmista kansainvälisistä ympäristönsuojelusopimuksista, joka sääntelee yli 30 000 uhanalaisen kasvi- ja eläinlajin, niiden osien ja niistä valmistettujen tuotteiden kauppaa. Sääntely koskee paitsi luonnossa eläviä myös vankeudessa syntyneitä, tarhattuja ja keinotekoisesti lisättyjä eliöitä.

Suomen riistaeläimistä susi, kettu, karhu, saukko, kärppä, ilves, kuusipeura, valkohäntäpeura ja kanadanhanhi kuuluvat CITES-sopimuksen lajeihin.

Bernin yleissopimus

Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta eli niin kutsuttu Bernin sopimus kohdistuu ensisijaisesti uhanalaisiin lajeihin ja niiden elinympäristöihin. Erityisesti pyritään suojelemaan sellaisia lajeja ja luonnonalueita, jotka edellyttävät usean valtion yhteistyötä. Yleissopimuksen mukaan sopimusosapuolten tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin luonnonvaraisten kasvi- ja eläinkantojen pitämiseksi tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia.

Bonnin sopimus

Bonnin sopimus (Convention on the Conservation of MigratorySpecies of Wild Animals tai CMS) koskee sellaisten muuttavien luonnonvaraisten eläinten populaatioita ja niiden elinympäristöjen suojelua, jotka säännöllisesti kulkevat valtiosta toiseen. Sopimukseen kuuluvat sekä liitteessä esitetyt tiukasti suojellut lajit että kaikki muuttavat luonnonvaraiset eläimet.

AEWA

AEWA-sopimus (African Eurasian Waterbirds Agreement) on kansainvälinen lintujensuojelusopimus. Sopimuksella pyritään tiivistämään valtioiden yhteistyötä muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen suojelun turvaamiseksi. Sopimus koskee 255:tä lintulajia, jotka ovat ainakin osan vuodesta riippuvaisia kosteikoista. AEWA-sopimus on Bonnin sopimuksen alasopimus.

Ramsarin sopimus

Ramsarin sopimuksen tavoitteena on estää kosteikkojen häviäminen ja velvoittaa valtioita edistämään kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelua perustamalla luonnonsuojelualueita vesiperäisille maille. Sopimuksen myötä siihen sitoutuneet valtiot osallistuvat vesilintujen talvehtimisalueiden, muutonaikaisten levähdysalueiden ja pesimäalueiden suojeluverkoston luomiseen.

Itämeren suojelusopimus

Itämeren suojelusopimus (Helsingin sopimus, HELCOM) on Itämeren merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus. HELCOM kattaa kaikki Itämeren ympärysvaltiot, ja sen tehtävänä on seurata Itämeren tilaa sekä toimia neuvoa-antavana tahona ympärysvaltioille.

Sopimus kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista

Sopimus kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista (AIHTS) on kansainvälinen sopimus Euroopan yhteisön, Kanadan ja Venäjän federaation välillä. Sopimuksen tavoitteina on määritellä kivutonta ansastusta koskevat standardit, joilla pyritään varmistamaan pyydettyjen eläinten hyvinvoinnin riittävä taso ja parantaa sitä edelleen. Sopimus koskee eläinten tappamiseen tai kiinniottamiseen tarkoitettuja mekaanisia pyyntivälineitä, kuten ansoja ja loukkuja. Sopimuksessa määritellään sekä elävänä pyytäviä että tappavia pyyntimenetelmiä koskevat vaatimukset.

Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät kansalliset asetukset

 • Asetus biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Asetus villieläimistön ja –kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Asetus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristöjen suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Asetus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
 • Asetus vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
 • Sopimus kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista

International Council For Game and Wildlife Conservation (CIC)

Kansainvälinen riistansuojeluneuvosto on poliittisesti riippumaton kansainvälinen neuvontaelin, jonka tavoitteena on edistää kansainvälistä riistansuojelua. Järjestön tavoitteena on edistää kestävää metsästystä ihmisten hyödyksi ja luonnon suojelemiseksi.

Wetlands International

Wetlands International on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tarkoituksena on kosteikkoalueiden suojelu ja vesilintukantojen seuranta. Järjestön tavoitteena on, että kosteikkoja vaalittaisiin ja hoidettaisiin niiden ylläpitämän elämän ja niiden tarjoamien resurssien ansiosta.

Muualla verkossa

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Ympäristö.fi: Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES)

Biodiversiteettisopimus

Bonnin sopimus

AEWA

Ramsarin sopimus

HELCOM

AIHTS

Sopimus kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista

CIC

Wetlands

Lisätietoja

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162391   Sähköpostiosoite: