Terveellisempi ja turvallisempi kaura: HAitalliset yhdisteet pois Kaurasta (HAKA) 

Hakijat: Luonnonvarakeskus Luke ja Boreal
Vastuututkija: Lidija Bitz
Kokonaisrahoitus: 380 000 €
Hankeaika: 1.3.2024-1.6.2027

Suomalainen kaura on terveellistä ja kestävällä tuotannolla on saavutettu asema, jossa suomalaisella kauralla on maine puhtaana ja laadukkaana raaka-aineena. Kansainvälisen kauran kysynnän kasvun odotetaan lisääntyvän ja tuotantomäärien odotetaan nousevan. Kauralla on haasteita, kun EU:ssa kiristetään raja-arvoja haitta-aineille. Raskasmetallit kadmium (Cd) ja nikkeli (Ni) voivat kertyä kauran jyviin (1), punahomesienet voivat aiheuttaa korkeita DON- ja T2/HT2-toksiinipitoisuuksia (2) ja kauran paistotuotteisiin saattaa muodostua karsinogeenistä akryyliamidia (3). EU-tasolla raaka-aineiden turvallisuusvaatimukset tulevat kuitenkin lisääntymään. On todennäköistä, että torjunta-aineiden ja Cd-pitoisen fosfaattilannoituksen käyttöä tullaan vähentämään ja rajoittamaan.

Kasvinjalostuksella on mahdollista löytää näihin haasteisiin kustannustehokkaasti ratkaisuja, mutta tähän tarvitaan lisää genomiikan tietämystä sekä uusia genomisia työkaluja. Tässä projektissa käytetään kehittyneimpiä analyyseja ja genomisia lähestymistapoja, jotta löydettäisiin sekä jalostuksessa suoraan hyödynnettäviä geenejä ja niihin liittyviä geenimerkkejä että muodostettaisiin genomisia ennusteita pienemmille Cd- ja Ni-pitoisuuksille, punahometoksiineille ja akryyliamidille. Hankkeen lopullinen tavoite on saada kaurasta turvallisempi raaka-aine, jota voidaan käyttää rehuksi ja ruoaksi ja hyödyntää uusien innovaatiotuotteiden kehittämiseksi. Hankkeessa etsitään kasvinjalostukselle uusia työkaluja, joilla uusien lajikkeiden haitta-aineiden määrää saadaan minimoitua. Hankkeen tulokset ovat suoraan teollisuuden hyödynnettävissä.