Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa.

Metsäteollisuuden tuotantomäärät vuodelta 2022 löytyvät Metsäteollisuus ry:n julkaisemasta tilastosta.

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Viennin osuus metsäteollisuuden tuotannosta vaihtelee tuoteryhmittäin 97 prosentista 48 prosenttin. ​​​​​​ Vuonna 2022 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 15 miljardia euroa, ja tästä 28 % tuli kartongista. Paperi ja massa kattoivat kumpikin noin viidenneksen. Sahatavaran osuus oli 18 prosenttia ja vanerin viisi.

Metsäsektori työllistää erityisesti maakunnissa. Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa. Suomeen on kertynyt ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden osaamista.

Myös puunjalostuksen sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti

Metsä- ja energiateollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti myös puunjalostuksen sivuvirrat. Esimerkiksi nykypäivän sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään esim. kemikaalien valmistukseen tai energian tuotantoon.

Hakkuita ja metsäteollisuuden puunkäyttöä tilastoidaan Suomessa vuosittain

Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2022 yhteensä 63,8 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta.metsäteollisuuden käyttöön ja vientiin.  Tästä tukkipuuta oli 30 ja kuitupuuta 34 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi miljoonaa kuutiometriä edellisvuotta pienempi ja yhtä suuri kuin edeltävänä viitenä vuonna keskimäärin. Teollisuuspuun lisäksi metsistä korjattiin runkopuuta myös energiantuotantoon ja pieni määrä kotitarvepuuksi. Kun tukki-, kuitu- ja energiapuu lasketaan yhteen, oli runkopuun hakkuiden kokonaismääräksi 75 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2022. Suurin osa metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta on kotimaista.

Toimialoista merkittävin raakapuun käyttäjä on selluteollisuus ja seuraavaksi eniten puuta käyttää sahateollisuus.

Muualla palvelussamme

Puurakentaminen ja puutuotteet
Puupolttoaineiden käyttö Suomessa perustuu metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirtoihin

Muualla verkossa

Metsäteollisuuden tuotantomäärät 2022 (Metsäteollisuus ry, 9.2.2023)
Metsäteollisuuden tuotantomäärät (Metsäteollisuus ry)
Metsäteollisuuden vienti (Metsäteollisuus ry)
​​​​​​Selvitys vientiteollisuuden taloudellisesta merkityksestä Suomessa (16.11.2022)
Kartongista tulossa metsäteollisuuden tärkein vientituote (Uutinen, Luonnonvarakeskus 4.10.2021)
Metsäteollisuuden tuotanto 2020
​​​​​​​Metsäteollisuuden tilastoja (Metsäteollisuus ry)
​​​​​​Kotimaisen raakapuun ja tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa 2020 (Luonnonvarakeskus)
Puun kokonaiskäyttö vuonna 2020 (Luonnonvarakeskus)
Hakkuut 2022 (Luonnonvarakeskus 8.2.2023, ennakkotieto)
Puunkäyttö ja tuontipuu -tilastoja (Metsäteollisuus ry)

Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi
​​​​​​​Uusipuu.fi

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite: