Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa.

Metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät vuodelta 2023 löytyvät Metsäteollisuus ry:n julkaisemasta tilastosta.

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Viennin osuus metsäteollisuuden tuotannosta vaihtelee tuoteryhmittäin pääasiassa 97 prosentin (kartonki) ja 60 prosentin (sellu) välillä. ​​​​​​ Vuonna 2023 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 12 miljardia euroa, ja tästä 27 % tuli kartongista. Paperi ja massa kattoivat kumpikin reilun viidenneksen. Sahatavaran osuus oli 15 prosenttia.

Metsäsektori työllistää erityisesti maakunnissa. Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa. Suomeen on kertynyt ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden osaamista.

Myös puunjalostuksen sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti

Metsä- ja energiateollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti myös puunjalostuksen sivuvirrat. Esimerkiksi nykypäivän sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään esim. kemikaalien valmistukseen tai energian tuotantoon.

Hakkuita ja metsäteollisuuden puunkäyttöä tilastoidaan Suomessa vuosittain

Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan Suomessa hakattiin vuonna 2023 yhteensä 58,6 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta metsäteollisuuden käyttöön ja vientiin. Tästä tukkipuuta oli 26 ja kuitupuuta 32,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 5,4 miljoonaa kuutiometriä edellisvuotta pienempi. Teollisuuspuun lisäksi metsistä korjattiin runkopuuta myös energiantuotantoon ja pieni määrä kotitarvepuuksi. Kun tukki-, kuitu- ja energiapuu lasketaan yhteen, oli runkopuun hakkuiden kokonaismääräksi 69 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2023. Suurin osa metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta on kotimaista.

Toimialoista merkittävin raakapuun käyttäjä on selluteollisuus ja seuraavaksi eniten puuta käyttää sahateollisuus.

Muualla palvelussamme

Puurakentaminen ja puutuotteet
Puupolttoaineiden käyttö Suomessa perustuu metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirtoihin

Muualla verkossa

Metsäteollisuuden tuotantomäärät (Metsäteollisuus ry, 8.2.2024)
​​​​​​Selvitys vientiteollisuuden taloudellisesta merkityksestä Suomessa (16.11.2022)
Kartongista tulossa metsäteollisuuden tärkein vientituote (Uutinen, Luonnonvarakeskus 4.10.2021)
Metsäteollisuuden tilastoja (Metsäteollisuus ry)
Hakkuut 2023 (Luonnonvarakeskus 8.2.2024, ennakkotieto)

Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi
Uusipuu.fi

Puun kokonaiskäyttö

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite: