Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa.

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Vuonna 2020 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 10,4 miljardia euroa eli 18 prosenttia Suomen tavaraviennistä. Vuonna 2021 (ennakkotieto) metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 14,2 miljardia euroa ja se kasvoi reaalisesti 16 prosenttia edellisvuodesta. Kartongin osuus viennistä on ollut pitkään kasvussa. Vuonna 2021 metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta neljäsosa tuli kartongista ja paperin osuus oli 22  prosenttia. Sekä sahatavaran että massan osuus olivat kumpikin 20 prosenttia viennin arvosta.

Metsäsektori työllistää erityisesti maakunnissa. Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa. Suomeen on kertynyt ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden osaamista.

Myös puunjalostuksen sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti

Metsä- ja energiateollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti myös puunjalostuksen sivuvirrat. Esimerkiksi nykypäivän sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään esim. kemikaalien valmistukseen tai energian tuotantoon.

Hakkuita ja metsäteollisuuden puunkäyttöä tilastoidaan Suomessa vuosittain

Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2021 metsäteollisuuden käyttöön 65,7 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Teollisuuspuun lisäksi metsistä korjattiin runkopuuta myös energiantuotantoon ja pieni määrä kotitarvepuuksi. Runkopuun hakkuiden kokonaismäärä vuonna 2021 oli 76,3 miljoonaa kuutiometriä.

Suurin osa metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta on kotimaista. Vuonna 2021 Suomeen tuotiin puuta metsä- ja energiateollisuuden tarpeisiin yhteensä 12,5 miljoonaa kuutiometriä.  Tuodusta puusta kuitupuuta oli 55 prosenttia, haketta 34 prosenttia ja tukkipuuta kolme prosenttia. Suurin osa tuodusta puumäärästä on peräisin Venäjältä (2021 74 %) ja seuraavaksi eniten Suomeen tuotiin puuta tuli Virosta ja Latviasta.

Toimialoista merkittävin raakapuun käyttäjä on selluteollisuus ja seuraavaksi eniten puuta käyttää sahateollisuus.

Muualla palvelussamme

Puurakentaminen ja puutuotteet
Puupolttoaineiden käyttö Suomessa perustuu metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirtoihin

Muualla verkossa

Kartongista tulossa metsäteollisuuden tärkein vientituote (Uutinen, Luonnonvarakeskus 4.10.2021)
Ennakkotieto vuoden 2021 metsäteollisuuden ulkomaankaupasta (7.3.2022)
Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa 2020 (Luonnonvarakeskus)
​​​​​
Metsäteollisuuden tilastoja (Metsäteollisuus ry)
​​​​​​Kotimaisen raakapuun ja tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa 2020 (Luonnonvarakeskus)
Puun kokonaiskäyttö vuonna 2020 (Luonnonvarakeskus)
Teollisuuspuun hakkuut 2020 (Luonnonvarakeskus)
Puunkäyttö ja tuontipuu -tilastoja (Metsäteollisuus ry)

Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350