Skogsindustri

Att använda skogar industriellt och tillverka sågvaror och pappersprodukter inleddes i Finland i slutet av 1800-talet. I dag använder man virke utöver dessa produkter bl.a. i tyger, mediciner, kemikalier, funktionella livsmedel, plaster, kosmetiska produkter, smarta förpackningar och trafikens biodrivmedel.

I förhållande till storleken är Finland globalt sett ett land som är mest beroende av skog och skogssektorns verksamhet. I europeisk skala har vi samtidigt unikt skogsbruks- och skogsindustrikunnande. 

I Finland används årligen över 80 miljoner kubikmeter virke

År 2018 använde man över 80 miljoner kubikmeter rundvirke i Finland. Största delen av detta, 74 miljoner kubikmeter, användes i skogsindustrin som råvara. Resten användes för alstring av energi, dvs. till exempel som brännved i småhus eller som skogsflis i värme- och kraftverk.

Merparten av skogsindustrins rundvirke kommer från finska skogar. År 2018 användes 65 miljoner kubikmeter inhemskt och 9 miljoner kubikmeter utländskt rundvirke.

Av skogsindustrigrenarna är det cellulosaindustrin som använder största delen av virket, år 2015 ca 47 procent av allt rundvirke. Sågindustrins andel var 37 procent.

Moderna cellulosa- och pappersfabriker är integrerade produktionsanläggningar där restprodukter som uppkommer vid sidan av huvudprodukterna, redan länge har vidareanvänts för alstring av el och värme. Av restprodukterna tillverkas i dag även olika kemikalier, medicinska produkter och andra produkter som tillverkas av träfiber.

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350