Skogsindustri

Att använda skogar industriellt och tillverka sågvaror och pappersprodukter inleddes i Finland i slutet av 1800-talet. I dag använder man virke utöver dessa produkter bl.a. i tyger, mediciner, kemikalier, funktionella livsmedel, plaster, kosmetiska produkter, smarta förpackningar och trafikens biodrivmedel.

I förhållande till storleken är Finland globalt sett ett land som är mest beroende av skog och skogssektorns verksamhet. I europeisk skala har vi samtidigt unikt skogsbruks- och skogsindustrikunnande. 

I Finland används årligen över 70 miljoner kubikmeter virke

År 2017 använde man 79,5 miljoner kubikmeter rundvirke i Finland. Största delen av detta, 69,7 miljoner kubikmeter, användes i skogsindustrin som råvara. Resten användes för alstring av energi, dvs. till exempel som brännved i småhus eller som skogsflis i värme- och kraftverk.

Merparten av skogsindustrins rundvirke kommer från finska skogar. År 2015 användes 56,1 miljoner kubikmeter inhemskt och 8,5 miljoner kubikmeter utländskt rundvirke.

Av skogsindustrigrenarna är det cellulosaindustrin som använder största delen av virket, år 2015 ca 47 procent av allt rundvirke. Sågindustrins andel var 37 procent.

Moderna cellulosa- och pappersfabriker är integrerade produktionsanläggningar där restprodukter som uppkommer vid sidan av huvudprodukterna, redan länge har vidareanvänts för alstring av el och värme.  Av restprodukterna tillverkas i dag även olika kemikalier, medicinska produkter och andra produkter som tillverkas av träfiber.

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350