Skogsindustri

Att använda skogar industriellt och tillverka sågvaror och pappersprodukter inleddes i Finland i slutet av 1800-talet. I dag använder man virke utöver dessa produkter bl.a. i tyger, mediciner, kemikalier, funktionella livsmedel, plaster, kosmetiska produkter, smarta förpackningar och trafikens biodrivmedel.

I förhållande till storleken är Finland globalt sett ett land som är mest beroende av skog och skogssektorns verksamhet. I europeisk skala har vi samtidigt unikt skogsbruks- och skogsindustrikunnande. 

I Finland används årligen ungefär 80 miljoner kubikmeter virke

År 2021 använde man 76,3 miljoner kubikmeter rundvirke i Finland. Största delen av detta, 65,7 miljoner kubikmeter, användes i skogsindustrin som råvara. Resten användes för alstring av energi, dvs. till exempel som brännved i småhus eller som skogsflis i värme- och kraftverk.

Merparten av skogsindustrins rundvirke kommer från finska skogar. 

Av skogsindustrigrenarna är det cellulosaindustrin som använder största delen av virket.

Moderna cellulosa- och pappersfabriker är integrerade produktionsanläggningar där restprodukter som uppkommer vid sidan av huvudprodukterna, redan länge har vidareanvänts för alstring av el och värme. Av restprodukterna tillverkas i dag även olika kemikalier, medicinska produkter och andra produkter som tillverkas av träfiber.

På andra webbplatser

Skogsindustrins produktion 2020 (Naturresursinstitutet)
Skogsindustrins virkesförbrukning 2020 (Naturresursinstitutet)
Totalförbrukning av virke 2020 (Naturresursinstitutet)
Avverkning av industrivirke fördelad på region 2018 (Naturresursinstitutet)

Finsk Energiindustri
Bioekonomi

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162350   E-postadress: