Kommissionen

Kommissionen framlägger lagstiftningsinitiativ för rådet och Europaparlamentet. Grunden för kommissionens beredning utgörs av det årliga arbetsprogrammet. I omfattande frågor bereder kommissionen före lagstiftningsprojektet en s.k. grönbok eller ett tillkännagivande för att föra frågan till politisk diskussion. Ofta upprättas också en s.k. vitbok som är ett konkret åtgärdsprogram.

Beredningen av lagstiftningen sker vid kommissionens huvudavdelningar. Om utkastet begärs experters, medlemsländers och olika intressegruppers utlåtanden. Förslaget finslipas vid huvudavdelningen med kommissionens juridiska enhet. Lagstiftningsföreslaget publiceras som ett KOM-dokument varefter förslaget börjar behandlas i rådet och Europaparlamentet.

Kommissionen har också till uppgift att övervaka genomförandet av gemenskapens lagstiftning och särskilt inom jordbruket kontrollera marknaden för jordbruksprodukter. Kommissionen övervakar genomförandet av lagstiftningen genom att följa upp hur t.ex. direktiven eller stödsystemen har genomförts i medlemsstaterna. Brister i genomförandet av stödsystemen kan leda till finansiella sanktioner för medlemsstaterna. Kontrollen av gemenskapens jordbruksmarknad sker genom kommittéförfarandet. I kommittén fattas beslut om interventionsköp och nivån av exportstöden och stöden för intern användning enligt marknadsläget.

Kommissionen delas upp i huvudavdelningar som ansvarar för ett visst politiskt område. Huvudavdelningen leds av huvuddirektören som rapporterar om verksamheten till kommissionens ordförande.

 

På andra webbplatser

Europeiska kommissionen

Huvudavdelningen för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI)

Huvudavdelningen för hälsa och livsmedelstrygghet (DG SANTE)