FI SV EN

Klimatet

Klimatförändringen påverkar odlingsförutsättningarna överallt i världen. Alla jordbrukare måste anpassa sig till de föränderliga förhållandena för att säkerställa livsmedelsproduktionen.


Förändringarna både främjar och begränsar produktionen. Enligt de prognoser som baserar sig på tillgängliga klimatmodeller kommer det i det finska klimatet att ske närmast positiva förändringar med tanke på jordbruket. Till exempel den förlängda växtlighetsperioden gör det möjligt att börja odla nya växtarter. Å andra sidan kan en ökad nederbörd leda till ökade näringsutsläpp som inverkar negativt på vattendragen.

Inom jordbruksproduktionen uppstår växthusgasutsläpp till följd av såväl jordbearbetning, gödsling, husdjursskötsel som röjning av torvmarker. Möjligheterna att minska utsläppen utan att livsmedelsproduktionen minskar är mycket begränsade. Å andra sidan finns det bra möjligheter att ersätta fossila bränslen med bioenergi och decentraliserade produktionssätt som baserar sig på förnybara energikällor. Jordbrukets klimatpåverkan gäller i Finland särskilt utsläppen från marken. Utsläppen från torvmarker utgör en betydande andel av alla utsläpp från jordbruket. 

De växthusgasutsläpp som härstammar från jordbruket rapporteras i enlighet med FN:s klimatavtal och Kyotoprotokollet inom tre sektorer: jordbrukssektorn, sektorn för markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk (LULUCF-sektorn) och energisektorn.

Vikten av att bevara och öka kollagren på jordbruksmark blir allt viktigare i den framtida politiken. Inom jordbruket kan man ofta påverka bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen genom samma åtgärder.

I och med att klimatet förändras behöver vi hela tiden effektivare insatser för att anpassa oss till klimatförändringen och minska växthusgasutsläppen. Anpassningen till och bekämpningen av klimatförändringen innebär nya möjligheter för matsystemet. För att utnyttja dessa möjligheter behövs dock aktiva insatser. Ett mer hållbart matsystem är också mer produktivt.

Målet med Finlands CAP-plan är förutom en aktiv livsmedelsproduktion även ett miljö- och klimatsmart jordbruk samt en mångsidig landsbygd som förnyar sig. 

Mer information i vår tjänst
Natur och klimat
CAP-planen
Nationell plan för anpassning till klimatföränringar 2030

På andra webbplatser
Landsbygd.fi

Miljöministeriet: Klimatårsberättelsen (YM.fi)
 

Mer information