IUU-fiske (IUU-fishing)

Bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

EU-rådets och -kommissionens förordningar om ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske trädde i kraft den 1 januari 2010. I förordningarna finns bestämmelser om ett fångstintygssystem som med undantag av produkterna i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 86/2010, gäller från tredjeländer importerade, dvs. från länder utanför EU, fiskeriprodukter som omfattas av kapitel 03 och tulltaxenummer 1604 och 1605 i Kombinerade nomenklaturen samt fiskeriprodukter som EU exporterar till tredjeländer.

Fångstintyget är ett av de dokument som ska åtföljas tulldeklarationen vid import av fiskeriprodukter som omfattas av fångstintygssystemet till EU. Med ett godkänt fångstintyg bevisar importören att den fisk som fiskeriprodukten är bearbetad av, har fångats enligt de bestämmelser och föreskrifter som gäller för fångstområdet. Bearbetningen av produkterna kan också ske i ett annat tredjeland, vilket innebär att vid import behövs också ett bearbetningsintyg (Annex IV) som godkänts av den behöriga myndigheten i det andra tredjelandet. Bearbetningsintyget ska åtföljas av godkända fångstintyg och transportdokument som bevisar fiskeriprodukternas ursprung.

När fiskeriprodukter som omfattas av systemet exporteras från EU ska fångstintyget som godkänts av den behöriga myndigheten i Finland fogas till tulldokumenten om produkten förs in till unionen igen som sådan eller i en vidare bearbetad form. Ett tredjeland kan också kräva att finska fiskeriprodukter åtföljs av fångstintyg.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) kontrollerar fångst- och bearbetningsintygen över fiskeriprodukter som importeras till EU och svarar också för godkännandet av fångstintyg över de fiskeriproduktpartier som exporteras från Finland till tredjeländer.

För importörer och speditörer har skapats en e-tjänst som importörer av fiskeriprodukter kan använda för att lämna en IUU-importansökan till NTM-centralen för behandling. Ansökan behandlas och beslut fattas också på elektronisk väg och förmedlas både till sökanden och till Tullen elektroniskt.

Blanketter och anvisningar:

Fångstcertifieringssystem, updaterad 24.1.2018

BRUKSANVISNING - IUU-fångstcertifieringssystem - Elektronisk ansökningstjänst, updaterad 7.8.2018

Europeiska gemenskapens fångstintyg

Fångstintyg för export till Japan
FAO-koder för fiskarterna (export)

IUU-Europeiska gemenskapens intyg om återexport
Dataskyddsbeskrivning fångstintygsregistret

 

Anvisningar och råd ger närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland:


Petri Savola, fiskerimästare, tfn  0295 021 460
NTM-centralen i Egentliga Finland, telefonväxel 0295 022 500
förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Jukka Linder, fiskerimästare, tfn  0295 021 079
NTM-centralen i Egentliga Finland, telefonväxel 0295 022 500
förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Mer information

Harri Kukka, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162377   E-postadress: