Internationell naturresurspolitik

Finland är rikt på naturresurser. Vår välfärd baserar sig till stor del på en hållbar, smart och resurseffektiv användning av förnybara naturresurser. Finland har goda förutsättningar att vara en aktiv och viktig aktör vid utformningen och genomförandet av den internationella politiken för förnybara naturresurser. Samtidigt kan vi främja konkurrenskraften hos näringar som baserar sig på nyttjande av naturresurser, förespråka en smart och resurseffektiv användning av naturresurser och bidra positivt till ekosystemens och livsmiljöernas tillstånd. För beredningen och genomförandet av en ansvarsfull och hållbar naturresurspolitik behövs fungerande växelverkan och engagemang hos såväl den privata, den offentliga som den frivilliga sektorn.


Samarbete


Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med berörda ministerier, intressentgrupper och forskningsinstitut stärkt den internationella hållbara användningen av förnybara naturresurser, utvecklingen av politiken på det området och genomförandet av den på global och regional nivå och inom EU. Genom ett samarbetsnätverk som inledde sin verksamhet i januari 2017 strävar man efter att göra Finlands internationella naturresurspolitik ännu mer konsekvent och stärka dess genomslag på olika arenor. Målet är att främja framsynsarbete och växelverkan inom naturresurspolitiken samt genomförandet av den som ett komplement till andra nationella processer för internationellt samarbete.
Gaia Consulting Oy har till stöd för samarbetsnätverket utarbetat en bakgrundsrapport för utvecklingen av den internationella naturresurspolitiken (2017).


På vår webbplats


Gaias bakgrundsrapport (på finska)

Mer information