Olagligt dödande

I strafflagen finns bestämmelser om olovlig fångst som avser jakt utan tillstånd på någon annans jaktområde samt överskridande av jakträtt som grundar sig på lag, tillstånd, avtal eller beslut. Olovlig fångst är också fångst eller dödande av icke-fredade djur med uppsåt på ett sådant område där personen ifråga inte har rätt eller tillstånd därtill. En person som gjort sig skyldig till olovlig fångst döms till böter.

Med jaktbrott avses jakt som bedrivs av en person som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet obehörigen jagar med sådana fångstredskap eller fångstmetoder som är förbjudna enligt jaktlagen, eller i strid med den begränsning av användningen av motordrivna fortskaffningsmedel som föreskrivs i jaktlagen. Även den som jagar i strid med de bestämmelser om fredning av vilt, jaktförbud eller jaktbegränsning som gäller vilt eller kvot för vilt som finns i jaktlagen eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, eller utan jaktlicens, jaktlicens för hjortdjur eller dispens, gör sig skyldig till jaktbrott enligt strafflagen. Till jaktbrott gör sig också skyldig den som bedriver jakt så att människor eller annans egendom utsätts för fara eller skadas eller bryter mot förbud eller begränsning som gäller jakt och som meddelats med hänsyn till allmän säkerhet.

Gärningsmannen ska dömas för grovt jaktbrott om jaktbrottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt, brottet riktar sig mot en stor mängd vilt, det eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning, brottet begås särskilt planmässigt, eller en brunbjörn, en järv, ett lodjur, en skogsvildren, utter eller varg dödas eller skadas och brottet även bedömt som en helhet är grovt.

Gärningsmannen för jaktbrott ska dömas till böter eller fängelse i högst två år och gärningsmannen för grovt jaktbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

 

På andra webbplatser

Riktgivande värden för levande vilt

Suurpetopolitiikka kriisissä – salakaadot ja yhteisön tuki PDF (Ruralia-institutet)