Renhushållning/djurspecifikt stöd

Finland får bevilja långvariga nationella stöd enligt artikel 142 i anslutningsföredraget.  Djurspecifikt stöd som inkluderas i de ovannämnda långvariga nationella stöden betalas till idkare av renhushållning med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Stöd betalas till stödmottagare inom stödområdena C3 och C4 i slutet av renskötselåret enligt antalet livrenar som antecknats i renförteckningen. Stödmottagaren ska ha det minimiantal livrenar i sin ägo som årligen regleras genom statsrådets beslut.

Ansökningsblanketter, -anvisningar samt lagstiftning gällande det djurspecifika stödet finns i MAVIs websida.

Mer information