Sipiläs regeringens  2015-2019 spetsprojekt

ASREK-projekt

Syftet med ASREK-projektet är att skapa ett elektroniskt register över uppgifter om aktielägenheter och deras ägare. Registret ska förbättra tillgången till uppgifterna, samtidigt som de blir tillförlitligare och mera heltäckande. Detta skapar förutsättningar för digitala tjänster, som exempelvis handel med bostadsaktier, förvaltning av säkerheter och administration av livscykeln för bostadsaktiebolag på elektronisk väg. Syftet med ASREK-systemet är att möjliggöra insamling av olika uppgifter till en ur kundens synvinkel enhetlig servicehelhet.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte projektet ASREK den 10 maj 2016. Projektet leds av en styrgrupp med företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och miljöministeriet. Projektets ledningsgrupp består av aktörer som ansvarar för inrättandet av registret. Innehållet i och organiseringen av projektet har beskrivits närmare i beslutet om tillsättande och i projektplanen.

Projektet indelas i en beredningsfas och i en genomförandefas. Under beredningsskedet fastställer styrgruppen projektets mål, på vilket sätt det ska genomföras och tidsplanen. Arbetet med att införa registersystemet enligt besluten inleddes 2017.

En enkät som ska utreda effekterna av ASREK-aktielägenhetsregistret finns i tjänsten dinåsikt.fi.

Se också

Aktielägenhetsregistret