Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke


ASREK - Sähköinen asunto-osakerekisteri

Ajankohtaista

6.7.2018

Lausuntoyhteenveto luonnoksesta hallituksen esitykseksi huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

23.4.2018

Kuulemistilaisuus huoneistotietojärjestelmää koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

19.4.2018

ASREK- Vaikutusten arvioinnin loppuraportti julkaistu 

27.2.2018

Suomessa otetaan ensi vuonna käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista. Lisätietoja ja käytännön ohjeita: juuri avattu osakehuoneistorekisteri.fi -sivusto. 

6.2.2018

Otakantaa.fi -sivustolla on avattu kysely taloyhtiöiden hallituksen jäsenille ja osakkeenomistajille jonka tarkoituksena on kerätä näkemyksiä hankkeen vaikutuksista sekä odotuksia asioinnin järjestämisestä. Vastausaikaa on 20.2.2018 saakka. 

Siirry otakantaa.fi-kyselyyn

2.11.2017

ASREK-sidosryhmäinfo järjestettiin 2.11.2017 Kiinteistöasioiden digipäivän yhteydessä. 

Esitykset Slideshare-palvelussa

Digipäivässä esitetyt kysymykset ja vastaukset

Esitykset pdf-muodossa:

Sähköisen asunto-osakerekisterin (ASREK) toteutusohjelman eteneminen sekä hankkeen aiheuttamat muutokset 1.1.2019 alkaen:

Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä (mm. taloyhtiöt, isännöitsijät, luottolaitokset, järjestelmätoimittajat) ja asunto-osakeyhtiön edustaminen ja valtuuttaminen
Paavo Häikiö, MML

ASREK-hankkeen edellyttämät lainsäädännön muutokset
Susanna Paakkola, MMM

ASREK-hankkeen jatkokehittäminen
Jorma Turunen, MML


Tallenne tilaisuudesta (ASREK-osuus tilaisuuden alussa noin 2h): https://mml.videosync.fi/2017-kiinteistoasioiden-digipaiva
 

3.5.2017

Video: ASREK-infotilaisuus 3.5.2017.

ASREK-infotilaisuudessa käytiin läpi hankkeen tilannetta siirryttäessä toteutusvaiheeseen. Tilaisuudessa käsiteltiin hankkeen tavoitteita ja sen toteutuksen etenemistä sekä hankkeeseen liittyvää säädösvalmistelua.

Katso infotilaisuuden videoesitykset tästä

Toteutusohjelman keskeiset tavoitteet ja hyödyt. Toteutuksen vaiheistus ja organisointi. Patentti- ja rekisterihallitus ja ASREK: Lainsäädäntöryhmän jatkotyö.
Diaesitys SlideShare-palvelussa Diaesitys SlideShare-palvelussa Diaesitys SlideShare-palvelussa Diaesitys SlideShare-palvelussa

 

31.3.2017

ASREK-hankkeen valmisteluvaihe päättyy ja hankkeessa siirrytään toteutusvaiheeseen.

Hankkeen organisointi toteutusvaihetta varten on meneillään. Yhteystiedot hankkeeseen toistaiseksi asrek@maanmittauslaitos.fi

***

28.2.2017

ASREK-hankkeen valmisteluprojektissa on tuotettu asunto-osakkeilla hallittavien osakehuoneistojen tietojen, omistajamerkintöjen, asunto-osakkeiden omistuksen siirron ja panttauksen sekä asuntoihin ja yhtiöihin liittyvien muiden palvelujen tavoitetilan kuvaus kokonaisarkkitehtuurina. Tässä kokonaisarkkitehtuurityössä on pyritty huomioimaan osake-omistuksen lisäksi myös muut eri asumisen hallintamuodoilla hallittavat tiedot ja niiden tuottamiseksi tarvittavat liiketoiminta- ja sovelluspalvelut, digitalisoitavat prosessit ja kyvykkyydet yhtenäisen palvelukokonaisuuden tuottamiseksi.

Arkkitehtuurityön lähtökohtina ovat olleet aiemmin tehdyt selvitykset sekä valmistelutyön aikana sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut ja työpajat.

Tavoitetilan kuvaus noudattaa hallituksen helmikuussa 2016 julkistettuja digitalisaatioperiaatteita.

Tavoitetilan kokonaisarkkitehtuuri on sekä strategisen että operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla yhtenäistetään toiminnan kehittämistä. Tämä tavoitetilan kuvaus ei ole päätös toteuttamistavasta, vaan antaa kokonaiskuvan hankkeen toteutuksen tarkemman suunnittelun lähtökohdaksi.

"ASREK Huoneistorekisterin kokonaisarkkitehtuuri, tavoitetila"- dokumentti 

Arkkitehtuurikuvaukseen liittyvä palaute pyydetään lähettämään osoitteeseen asrek@maanmittauslaitos.fi

***

25.10.2016

ASREK-infotilaisuuden esitykset 25.10.2016 

***

Mikä on sähköinen asunto-osakerekisteri

Sähköisellä asunto-osakerekisterillä tarkoitetaan uutta perusrekisterin luonteista rekisterijärjestelmää, jonka avulla voidaan rekisteröidä asunto-osakkeilla hallittavia osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti. Rekisteri tulee mahdollistamaan sähköisen asunto-osakkeiden omistuksen siirron ja panttauksen sekä monipuoliset asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät tietopalvelut.

ASREK-hanke on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, josta hyötyvät useat tahot niin julkishallinnossa kuin yksityissektorillakin. Hankkeesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto-osakkeet koskettavat huomattavaa osaa kansalaisista, asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta ja luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.

Asunto-osakerekisteri helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä isännöinnissä, kiinteistönvälityksessä, rahoituslaitoksissa ja julkishallinnossa.

Julkisten palvelujen digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä puolsi kokouksessaan 2. helmikuuta sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista.

Hanke

ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan. ASREK -järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten tietojen kokoaminen asiakkaan kannalta yhtenäisiksi palvelukokonaisuuksiksi.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti ASREK-hankkeen 10.5.2016. Hanketta ohjaa maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön edustajista koottu ohjausryhmä. Hankkeen johtoryhmä muodostuu rekisterin toteutuksesta vastaavista tahoista. Hankkeen sisältö ja organisointi on tarkemmin kuvattu asettamispäätöksessä ja hankesuunnitelmassa.

Hanke jakautuu valmistelu- ja toteutusvaiheisiin. Valmisteluvaiheen aikana ohjausryhmä vahvistaa hankkeen tavoitteet, toteutustavan ja aikataulun. Tehtyjen päätösten mukaisen rekisterijärjestelmän toteuttaminen alkaa vuonna 2017.

Hankeen asettamispäätös

Hankesuunnitelma, versio 1.0

Tavoitteet

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Osastopäällikkö Pentti Lähteenoja,  maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet

Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

Finanssineuvos Jyrki Knuutinen, valtiovarainministeriö

Yliarkkitehti Minna Perähuhta, ympäristöministeriö

Ohjausryhmän pysyvänä asiantuntijana ja sihteerinä toimii hankkeen hankepäällikkö Antti Kosonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

 

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Jere Rajalin, maa- ja metsätalousministeriö

Ylijohtaja Marja Rantala, Maanmittauslaitos

Johtaja Liisa Räsänen, Patentti- ja rekisterihallitus

Toimistopäällikkö Päivi Jäske, Verohallinto

Johtaja Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus

Ohjausryhmän pysyvänä asiantuntijana ja sihteerinä toimii hankkeen hankepäällikkö Antti Kosonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Sidosryhmät

Hankkeen keskeisiä sidosryhmiä ovat osakehuoneistojen omistajat, asunto-osakeyhtiöt, isännöitsijät, kiinteistönvälittäjät ja rahoituslaitokset.

Sidosryhmien edunvalvontajärjestöt Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Isännöintiliitto, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto sekä Finanssialan keskusliitto ovat osallistuneet ASREK-hankkeen valmisteluun ja tulevat muodostamaan keskeisen foorumin ASREK-kokonaisuuden määrittelemiseksi. 

Seuraa ja vaikuta

ASREK-hankkeen aikana toteutetaan eri projekteissa useita eri toimintakokonaisuuksia aina osakekirjojen sähköistämisesta ja omistusten vaihdannan kirjaamisprosessin määrittelystä asunto-osakeyhtiöiden ja huoneistojen keskeisten teknisten ja taloudellisten tietojen ylläpitoon.

Hankkeesta tiedotetaan mm. erilaisissa tilaisuuksissa ja hankkeen vaiheista kertovissa tiedotteissa. 

Voit seurata hankkeeseen liittyviä uutisia liittymällä maanmittauslaitoksen sivuilla Huoneistotietojärjestelmän postituslistalle.

Siirry tilaamaan uutiskirje

Lisätietoja

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala Puhelin:0295162485   Sähköpostiosoite:


Jere Rajalin, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö Puhelin:0295162369   Sähköpostiosoite: