Metsät ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen arvioidaan muuttavan Suomen metsiä. Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän lämpötilaa ja sadantaa sekä ääri-ilmiöiden esiintymistä. Siten myös metsänhoitotapoja pitää tulevaisuudessa sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon.

Ilmastonmuutos lisää metsiemme kasvua – ja epävarmuutta

Ilmaston lämpeneminen ja maahamme kulkeutuvat tulokaslajit voivat lisätä metsien terveyteen kohdistuvia riskejä. Metsiin kohdistuviin tuhoihin on varauduttu laatimalla varautumissuunnitelma. Metsien terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan valtakunnallisesti.

Metsiin ja puutuotteisiin sitoutuu ja varastoituu hiiltä

Metsät sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja ovat merkittävä hiilinielu. Metsiemme kykyyn toimia hiilivarastona ja -nieluna voidaan vaikuttaa metsien uudistamisella ja oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä.

Ilmastonmuutosta ja haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan torjua korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla, kuten esimerkiksi hyödyntämällä puuta rakentamisessa ja monissa tuotteissa. Esimerkiksi muovia voidaan korvata puupohjaisilla materiaaleilla.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeää tehostaa myös energian käyttöä ja siirtää energiantuotannon painopistettä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Suomessa puupohjaista energiaa eli puupolttoaineita tuotetaan metsäteollisuuden prosessien sivuvirroista sekä hakkuutähteistä, oksista, kannoista ja pienpuusta.

Liitteitä
Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä -infokuvia
Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Muualla palvelussamme
Varautumista metsäpaloihin tehostetaan (MMM:n ja Sisäministeriön tiedote 27.3.2019)
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Puurakentaminen ja puutuotteet
Puun energiakäyttö

Muualla verkossa
IPCC-ilmastopaneelin arviointiraportit ja erikoisraportti 1,5 asteen lämpenemisestä (Ilmatieteen laitos)
Ennakoi, varaudu, sopeudu - ilmastonmuutos haltuun viestintäkampanja (Tapio, MMM)
Ympäristöministeriön ilmasto ja ilma -sivut
Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin (Ilmasto-opas.fi)
Suomen ilmastopolitiikka kuvina (Ilmasto-opas.fi)
Energia- ja ilmastostrategiat
Metsien kasvukausi ja ilmastonmuutos (Luonnonvarakeskus)​

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162  


Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350