Metsät ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen arvioidaan muuttavan Suomen metsiä. Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän lämpötilaa ja sadantaa sekä ääri-ilmiöiden esiintymistä. Siten myös metsänhoitotapoja pitää tulevaisuudessa sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon.

Ilmastonmuutos lisää metsiemme kasvua ja epävarmuutta

Ilmaston lämpeneminen ja maahamme kulkeutuvat tulokaslajit voivat lisätä metsien terveyteen kohdistuvia riskejä. Metsiin kohdistuviin tuhoihin on varauduttu laatimalla varautumissuunnitelma. Metsien terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan valtakunnallisesti.

Metsiin ja puutuotteisiin sitoutuu ja varastoituu hiiltä

Metsät sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja ovat merkittävä hiilinielu. Metsiemme kykyyn toimia hiilivarastona ja -nieluna voidaan vaikuttaa metsien uudistamisella ja oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä.

Ilmastonmuutosta ja haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan torjua korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla, kuten esimerkiksi hyödyntämällä puuta rakentamisessa ja monissa tuotteissa. Esimerkiksi muovia voidaan korvata puupohjaisilla materiaaleilla.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeää tehostaa myös energian käyttöä ja siirtää energiantuotannon painopistettä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Suomessa puupohjaista energiaa eli puupolttoaineita tuotetaan metsäteollisuuden prosessien sivuvirroista sekä hakkuutähteistä, oksista, kannoista ja pienpuusta.

Liitteitä

Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä -infokuvia
Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Muualla palvelussamme

Miten metsänomistaja voi varautua ilmastonmuutokseen? (MMM:n blogi 5.9.2022)
Komissio julkaisi alustavat ehdotuksensa metsien hiilinielun vertailutasoiksi (MMM:n tiedote 3.7.2020)
Ministeri Leppä: Metsien kasvunlisäys osaksi ilmastopolitiikkaa (MMM:n tiedote 20.1.2020)
Leppä käynnistää kiertueen luonnonvara-alan ilmastoratkaisuista (MMM:n tiedote 3.1.2020)
Metsien hiilinielun päivitetty vertailutasolaskenta valmistui (MMM:n tiedote 16.12.2019)
Metsien hiilinielun vertailutasolaskenta valmistuu joulukuussa (MMM:n ja Luken yhteistiedote 12.11.2019)
Kaukaa viisas metsänomistaja varautuu ajoissa ilmaston muuttumiseen (MMM:n ja Tapion yhteistiedote 31.10.2019)
Varautumista metsäpaloihin tehostetaan (MMM:n ja Sisäministeriön tiedote 27.3.2019)
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Puurakentaminen ja puutuotteet
Puun energiakäyttö

Muualla verkossa

Ilmasto muuttuu  - miten se vaikuttaa luonnonvaroihin ja elinkeinoihin? (LUKE tietokortti)
IPCC-ilmastopaneelin arviointiraportit ja erikoisraportti 1,5 asteen lämpenemisestä (Ilmatieteen laitos)
Ennakoi, varaudu, sopeudu - ilmastonmuutos haltuun viestintäkampanja (Tapio, MMM)
Ympäristöministeriön ilmasto-sivut
Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsiin (Ilmasto-opas.fi)
Suomen ilmastopolitiikka kuvina (Ilmasto-opas.fi)
Energia- ja ilmastostrategiat

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite: