Hevostalouden edistäminen

Hevostalous on Suomessa muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Hevosten käyttö on muuttunut työhevoskäytöstä urheilu- ja vapaa-ajankäytöksi. Myös hevosten omistussuh­teissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuitenkin pääosa hevosten kasvatuksesta tehdään edelleen maaseudulla.

Laki hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen ohjaa avustusten myöntöä

Hevosalalle myönnettäviä avustuksia ohjaa hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetun lain (331/2023) ohella valtionavustuslaki (688/2001) ja valtioneuvoston asetus (976/2023. Asetuksen mukaan avustusta voidaan myöntää hevosalan keskusjärjestöille, näiden jäsenyhteisöille ja tiettyihin tarkoituksiin myös kunnalle. Avustukset myöntää maa- ja metsätalousministeriö.

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset vuonna 20192020, 202120222023 ja 2024. Taulukossa esitetty summa on maa- ja metsätalousministeriön myöntämä avustuksen määrä. (päivitetty 15.3.2024)

Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetun lain mukaan myönnettävistä avustuksista osoitetaan vähintään 95 prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle sekä tämän jäsenyhteisöille.

Valtionavustusta voidaan myöntää joko yleisavustuksena saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta tahi erityisavustuksena edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen (976/2023, 1.1.2024 voimassa/lukien) 2 §, 3 § ja 4 § pykälän mukaisiin käyttötarkoituksiin. 

Valtionhallinnossa yhtenäistetään valtionavustustoimintaa ja otetaan käyttöön uudet digipalvelut. Kehittämisen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, avoimuutta ja sujuvoittaa toimintaa. Jatkossa valtionavustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-digipalvelussa ja rahoituksen käyttöön liittyvät tiedot löytyvät Tutkiavustuksia.fi-digipalvelusta. 

Pääosa avustuksista myönnetään valtiontukena

Avustukset hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnetään pääosin valtiontukena, jonka Euroopan komissio on hyväksynyt päätöksillään (SA.46556, SA.63553 ja SA.107613). Päätösten mukaisesti tukea ei myönnetä muun muassa vaikeuksissa olevalle yritykselle. Tukea ei myöskään myönnetä eikä myönnettyä tukea makseta, jos tuen hakija ei ole noudattanut aiempaa tuen takaisinperintäpäätöstä.

Haettavissa olevat hevostalouden edistämisen valtionavustukset

Valtionavustukset

Maa- ja metsätalousministeriön yhteystiedot

Postiosoite: PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi

 

Lisätietoja

Tauno Junttila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Maatalousyksikkö Puhelin:0295162290   Sähköpostiosoite:


Tapani Sirviö, neuvotteleva virkames 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162077   Sähköpostiosoite: