Hevostalouden edistäminen

Hevostalous on Suomessa muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Hevosten käyttö on muuttunut työhevoskäytöstä urheilu- ja vapaa-ajankäytöksi. Myös hevosten omistussuh­teissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuitenkin pääosa hevosten kasvatuksesta tehdään edelleen maaseudulla.

Arpajaislaki ohjaa Veikkaus Oy:n tuottoja hevostalouteen

Hevoskilpailuihin kohdistuu myös rahapelitoimintaa. Rahapelipolitiikka on Suomessa vakiintuneesti perustunut yksinoikeusjärjestelmään, jonka tuotot käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Arpa­jaislain (491/1965) 17 pykälän mukaan neljä prosenttia Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään hevoskasvatuk­sen ja hevosurheilun edistämiseen.

Hevosalalle tarkoitetun tuoton käyttöä ohjaa valtionavustuslain (688/2001) ohella valtioneu­voston asetus (14/2017) hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta ja muista valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettavista määrärahoista. Asetuksen mukaan avustusta voidaan myöntää hevosalan kes­kusjärjestöille, näiden jäsenyhteisöille ja tiettyihin tarkoituksiin myös kun­nalle. Avustukset myöntää maa- ja metsätalousministeriö.

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset vuonna 2017201820192020, 20212022 ja 2023. Taulukossa esitetty summa on maa- ja metsätalousministeriön myöntämä avustuksen määrä. (päivitetty 11.9.2023)

Keskusjärjestöltä avustusten jakosuunnitelma ministeriölle

Arpajaislain 17 c pykälän mukaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetusta tuotosta osoitetaan vähintään 95 prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle sekä tämän jäsenyhteisöille. Keskusjärjestö tekee maa- ja metsätalousministeriölle esityksen myönnettävien avustusten vuosittaisesta jakosuunnitelmasta eri avustuksensaajille ja käyttötarkoituksiin.

Valtionavustusta voidaan myöntää joko yleisavustuksena saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta tahi erityisavustuksena edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen (14/2017) 2-4 pykälän mukaisiin käyttötarkoituksiin. Avustusta on haettava kirjallisesti maa- ja metsätalousministe­riöltä. Hakemisesta on säädetty tarkemmin edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen 5 pykälässä. Jä­senyhteisön tulee liittää hakemukseen keskusjärjestön lausunto.

Avustukset myönnetään valtiontukena

Avustukset hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnetään pääosin valtiontukena, jonka Euroopan komissio on hyväksynyt päätöksillään (SA.46556, 3.1.2017 ja SA.63553, 14.10.2021). Päätösten mukaisesti tukea ei myönnetä muun muassa vaikeuksissa olevalle yritykselle. Tukea ei myöskään myönnetä eikä myönnettyä tukea makseta, jos tuen hakija ei ole noudattanut aiempaa tuen takaisinperintäpäätöstä.

Tuen myöntämistä koskee myös avoimuusvelvoite. Kaikista 1.7.2016 alkaen myönnetyistä yli 500 000 euron yksittäisistä valtiontuista julkaistaan vakiomuotoiset tiedot. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä yritystukirekisteri toimii keskitettynä ilmoituskanavana valtiontukien ilmoittamiseksi komission julkisuus- ja avoimuusportaaliin.

Maa- ja metsätalousministeriön yhteystiedot

Postiosoite: PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi

 

Lisätietoja

Tauno Junttila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162290  


Tapani Sirviö, neuvotteleva virkames 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162077