Vesihuollon tehtävät ja organisaatio

Vesihuollon tehtävät ja vastuut on organisoitu kolmelle tasolle: valtakunnalliselle, alueelliselle ja kunnalliselle. Alla oleva kaavio esittää Suomen vesihuollon toimijat ja niiden keskeiset tehtävät.

 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa vesihuollon yleisestä edistämisestä sekä Suomen vesivarojen käytöstä ja hoidosta. Valtakunnallisella tasolla ministeriö tulosohjaa Suomen ympäristökeskusta, joka vastaa vesihuollon tiedonhallinnasta, raportoinnista sekä erilaisista vesitilanteen varoitus- ja kansalaispalveluista. Ministeriö ohjaa myös ELY-keskusten toimintaa vesihuoltotehtävissä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ovat aluehallinnon puolueettomia toimijoita, joilla on keskeinen tehtävä vesihuollon alueellisessa ja strategisessa edistämisessä ja kehittämisessä. ELY-keskukset huolehtivat muun muassa vesihuollon ja alueiden käytön yhteensovittamisesta, vesivarojen käytön valvonnasta ja edistämisestä sekä vesihuoltoon ja pohjavesiin liittyvän lainsäädännön tavoitteiden toteutumisesta.

Kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vesihuollon järjestämiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä edellyttävät. Lisäksi kunnan tehtävä on kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti.

Vesihuoltolaitos on palveluntuottaja, joka huolehtii vedenotosta, talousveden jakelusta sekä jäteveden viemäröinnistä ja puhdistuksesta. Suomessa on noin 1500 vesihuoltolaitosta, joiden vesijohtoverkostojen piirissä on runsaat 90 % ja viemäriverkostojen piirissä noin 85 % Suomen talouksista.

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia kiinteistönsä vesihuollosta eli siitä, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi puhdasta talousvettä ja jätevesien käsittely on järjestetty siten, ettei se aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön pilaantumista.

Muualla verkossa

ELY-keskukset: vesivarojen käyttö ja hoito

Suomen ympäristökeskus: vesihuolto

Sosiaali- ja terveysministeriö: ympäristöterveys

Ympäristöministeriö: ympäristönsuojelun lainsäädäntö

Lisätietoja

Katri Vasama, vesiylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162241