FI SV EN

Valtiontuet

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskevat seuraavat keskeiset EU:n valtiontukisäännöt:

Maatalous, maaseudun kehittäminen ja metsätalous

Kalastus ja vesiviljely

Valtiontukisääntöihin on saattanut tulla muutoksia linkkien luomisen jälkeen. Tarkista linkitetyn asiakirjan ajantasaisuus ja lainvoimaisuus ennen asiakirjan konsultoimista.

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinoministeriö: EU:n valtiontukisäännöt

Valtiontukien avoimuus

Kattavalla valtiontukien verkkosivustolla julkaistaan tiedot Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden myöntämistä yksittäisistä yli 100 000 euron valtiontuista sekä maa- ja kalatalouden aloilla yksittäisistä yli 10 000 euron valtiontuista. Ennen vuotta 2023 julkaisurajat olivat korkeammat (yleiset valtiontuet 500 000 euroa, maatalouden alkutuotannossa 60 000 euroa, kalataloudessa 30 000 euroa). Verkkosivustoa ylläpitää Euroopan komissio ja jäsenvaltioiden tukiviranomaiset vastaavat tietojen julkaisusta. Yhteenvedot kansallisista tukiohjelmista julkaistaan komission kilpailupääosaston verkkosivulla.

Kun kyse on maaseuturahaston osarahoittamasta tai kansallisena lisärahoituksena tällaisiin osarahoittettuihin toimenpiteisiin myönnetystä tuesta, Ruokavirasto julkaisee vuosittain tiedot tuensaajista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 111 artiklassa tarkoitetuilla verkkosivuilla. Ruokavirasto julkaisee myös tiedot maatalouden alkutuotannon kansallisesti rahoitetuista yli 10 000 euron valtiontuista. Covid-19 –epidemian myötä käyttöön otettujen tukivälineiden (maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki ja maaseudun yritysten väliaikainen tuki) osalta Ruokavirasto julkaisee tiedot kansallisesti rahoitetuista yli 10 000 euron valtiontuista.

Kun kyse on kalatalouden covid-19 -epidemian myötä tai vuoden 2022 Ukrainan sodan myötä käyttöön otettujen tukivälineiden (kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävät avustukset sekä yrityksille väliaikaisesti myönnettävät kehittämisavustukset vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi) mukaisista tuista, maa- ja metsätalousministeriö julkaisee tiedot kansallisesti rahoitetuista yli 10 000 euron valtiontuista.