Statligt stöd

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde berörs av följande centrala EU-regler för statliga stöd:

Jordbruk, utveckling av landsbygden och skogsbruk

Fiske och vattenbruk

Ytterligare information

Arbets- och näringsministeriet: EU regler om statliga stöd

 

Transparens i statliga stöd

På webbplatsen för statliga stöd publiceras information om enskilda statliga stöd över 100 000 euro som Finland och andra EU-länder har beviljat. Inom jordbruk- och fiskerisektorn är publikationsgränsen 10 000 euro. Före 2023 var publikationsgränserna högre för alla stöd (allmänna statliga stöd 500 000 euro, primärproduktion inom jordbruket 60 000 euro, fiske och vattenbruk 30 000 euro). Webbplatsen förvaltas av Europeiska kommissionen. Stödmyndigheterna i medlemsländerna ser till att informationen publiceras. Den sammanfattande information om nationella stödåtgärd publiceras på webbplatsen för kommissionens Generaldirektoratet för konkurrens.

Då det gäller stöd som delfinansieras från Europeiska landsbygdsfonden eller stöd som utgör nationell delfinansiering för sådana delfinansierade åtgärder, publicerar livsmedelsverket årligen uppgifterna om stödmottagare på de internetsidor som avses i europaparlamentets och rådets förordning (EU) N:o 1306/2013 artikel 111. Livsmedelsverket publicerar även uppgifterna om nationell stöd till jordbrukets primärproduktion som överskrider 60 000 euro. För de stödinstrument som infördes av covid-19-epidemin (temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion och temporärt understöd till företag på landsbygden) publicerar Livsmedelsverket uppgifterna om statligt stöd som överskrider 10 000 euro.

När det gäller stödinstrument inom fiskerinäringen som tillämpas på grund av covid-19-pandemin eller kriget i Ukraina (understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation samt tillfälliga utvecklingsunderstöd som beviljas företag för att öka användningen av underutnyttjad inhemsk fisk) publicerar jord- och skogsbruksministeriet uppgifter om nationellt finansierade statliga stöd som överstiger 10 000 euro.

SA.61987 understöd som beviljats för att öka användningen av underutnyttjad fisk, Excelfil

SA.61987 understöd som beviljats för att öka användningen av underutnyttjad fisk, PDF-fil

SA.57221 understöd till företag inom fiskerisektorn på grund av corona, över 10 000 euro, Excelfil

SA.57221 understöd till företag inom fiskerisektorn på grund av corona, över 10 000 euro, PDF-fil

 

SA.104150 understöd till företag inom fiskerisektorn på grund av kriget i Ukraina, över 10 000 euro, Excelfil

SA.104150 understöd till företag inom fiskerisektorn på grund av kriget i Ukraina, över 10 000 euro, PDF-fil