Statliga stöd

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde berörs av följande centrala EU-regler för statliga stöd:

Jordbruk, utveckling av landsbygden och skogsbruk

Fiske och vattenbruk

Ytterligare information

Arbets- och näringsministeriet: EU regler om statliga stöd

 

Transparens i statliga stöd

 

På webbplatsen för statliga stöd publiceras information om enskilda statliga över 500 000 euro stora stöd som Finland och andra EU-länder har beviljat. Från och med den 1 januari 2017 uppdateras sidan med uppgifter om statsunderstöd på över 30 000 euro som baserar sig på gruppundantagsförordningen för fiske och vattenbruk, och från och med den 1 juli 2017 med motsvarande statsunderstöd som baserar sig på riktlinjerna för fiske och vattenbruk. Webbplatsen förvaltas av Europeiska kommissionen. Stödmyndigheterna i medlemsländerna ser till att informationen publiceras. Den sammanfattande information om nationella stödåtgärd publiceras på webbplatsen för kommissionens Generaldirektoratet för konkurrens.

Då det gäller stöd som delfinansieras från Europeiska landsbygdsfonden eller stöd som utgör nationell delfinansiering för sådana delfinansierade åtgärder, publicerar livsmedelsverket årligen uppgifterna om stödmottagare på de internetsidor som avses i europaparlamentets och rådets förordning (EU) N:o 1306/2013 artikel 111. Livsmedelsverket publicerar även uppgifterna om nationell stöd till jordbrukets primärproduktion som överskrider 60 000 euro.