Skogarnas ekonomiska betydelse

Skogarna har alltid haft en stor ekonomisk betydelse för Finland och finländarna, även om exportprodukterna från den industri som baserar sig på skogarna har varierat under olika tidsperioder. Från pälsjakt övergick man under årens lopp till tjärproduktion och vidare till sågindustri på 1800-talet. Vid sidan av sågindustrin växte en omfattande massa- och pappersindustri fram under 1900-talet. Den utgör fortfarande grunden för den moderna industri som använder trä.

Genom tiderna har skogarna utöver exportinkomster också erbjudit annan ekonomisk nytta, såsom rotprisintäkter, byggnadsmaterial, brännved och energi, bär och svampar, tillverkning av de föremål man har behövt och naturturism. De näringar och inkomstkällor som grundar sig på skogen är många även i dag. Skogarna spelar en viktig roll när det gäller att lösa nationella och globala utmaningar som gäller försörjning, försörjningsberedskap, klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och människors hälsa.

Skogsindustrin är en viktig grundsten för den finska ekonomin

Värdet av skogsindustrins produktion var år 2022 cirka 20 miljarder. Skogsindustrin andel a Finlands varuexport är cirka 18 procent. Skogsindustrins ekonomiska betydelse framhävs också av det att största delen av de insatser och tjänster som behövs i produktionen köps inom landet. Till exempel år 2018 köptes virkesdrivningstjänster och tjänster som gällde fjärrtransport av virke för över 980 miljoner euro. Skogsindustrins ock skogsbrukets årliga värdeökning är omkring 9 miljader euro (2018).

Ett lönsamt skogsbruk utgör grunden för skogssektorn

Att använda skogar ekonomiskt lönsamt grundar sig på skogsbruket, skogsägarnas beslut och vården av skogarna. Skogsbruket bör vara ekonomiskt lönsamt för att man ska investera i skogsvård och för att virkesmarknaden ska fungera aktivt. Skogsbruket är för hundra tusen finska skogsägare en betydande inkomstkälla eller tillgångspost. År 2022 steg de privata skogsägarnas bruttoinkomster av rotpriserna till 2,43 miljarder euro, sammanlagt var de 2,85 miljarder euro. Skogsägarna investerade 185 miljoner euro i skogsvården (2022 förhandsbesked). Investeringarna i skogsvården tryggar skogsbrukets ekonomiska hållbarhet och möjligheterna att använda skogarna också för kommande generationer.

Användningen av skogar på många olika sätt ger flera fördelar

Skogsbruk utesluter inte bär- och svampplockning eller annan användning av skogarna för rekreation. Allemansrätten gör det möjligt för varje finländare att utnyttja skogarna på dessa sätt. Enligt uppskattningar plockas det årligen cirka 60 miljoner kilogram vilda bär och svampar. Uttagsintäkterna uppgick till 23,2 miljoner euro 2021 (Livsmedelsverket).

På vår webbplats

Virkesmarknadsarbetsgruppen

På andra webbplatser

Rotprisinkomster (Naturresursinstitutet)
Skogssektorns konjunkturöversikt 2022–2023 (på finska)

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162045