Skogarnas ekonomiska betydelse

Skogarna har alltid haft en stor ekonomisk betydelse för Finland och finländarna, även om exportprodukterna från den industri som baserar sig på skogarna har varierat under olika tidsperioder. Från pälsjakt övergick man under årens lopp till tjärproduktion och vidare till sågindustri på 1800-talet. Vid sidan av sågindustrin växte en omfattande massa- och pappersindustri fram under 1900-talet. Den utgör fortfarande grunden för den moderna industri som använder trä. Genom tiderna har skogarna utöver exportinkomster också erbjudit annan ekonomisk nytta, såsom rotprisintäkter, byggnadsmaterial, brännved och energi, bär och svampar, tillverkning av de föremål man har behövt och naturturism. De näringar och inkomstkällor som grundar sig på skogen är också i dag en brokig samling.

Skogsindustrin är ett viktigt stödben för den finska ekonomin

Värdet av skogsindustrins produktion är för närvarande cirka 20 miljarder euro och den står för cirka en femtedel av Finlands exportinkomster. Skogsindustrins ekonomiska betydelse framhävs också av att största delen av de insatser och tjänster som behövs i produktionen köps inom landet. Till exempel år 2016 köptes virkesdrivningstjänster och tjänster som gällde fjärrtransport av virke för över 800 miljoner euro. Till följd av detta och med beaktande av multiplikatoreffekten finns två företag inom skogssektorn med bland de fem största företagen i Finland som producerar mervärde.

Ett lönsamt skogsbruk utgör grunden för skogssektorn

Det ekonomiska utnyttjandet av skogarna grundar sig på skogsbruk, skogsägarnas beslut och skötseln av skogarna. Skogsbruket bör vara ekonomiskt lönsamt för att man ska investera i skogsskötsel och för att trämarknaden ska fungera aktivt. Skogsbruket är för hundratusentals finska skogsägare en betydande inkomstkälla eller tillgångspost. År 2016 steg skogsägarnas bruttoinkomster av rotpriserna till över två miljarder euro. Samtidigt investerar skogsägarna enligt uppskattning årligen 300 miljoner euro i skötsel av skogarna. Investeringarna i skogsskötsel tryggar skogsbrukets ekonomiska hållbarhet och möjligheterna att utnyttja skogarna också för kommande generationer.

Mångsidig användning av skogarna ger mångsidig nytta

Skogsbruk utesluter inte bär- och svampplockning eller annan användning av skogarna för rekreation. Allemansrätten gör det möjligt för varje finländare att utnyttja skogarna på dessa sätt. Enligt uppskattningar plockas det årligen cirka 60 miljoner kilogram vilda bär och svampar. Det ekonomiska värdet av dessa uppgår också enligt försiktiga uppskattningar till över hundra miljoner euro per år.

På andra webbplatser
Rotprisinkomster (Naturresursinstitutet)

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045