En bild av mamma och hennes dotter som köper bär och grönsaker.

Hållbar utveckling ska ge gott liv även för kommande generationer

Kärntanken för hållbar utveckling handlar om att trygga goda levnadsmöjligheter för såväl dagens som framtida generationer. Man försöker skapa en balans mellan människans välbefinnande, ekonomi och miljö. Kommissionen för hållbar utveckling ska se till att de internationella målen för hållbar utveckling integreras i den nationella politiken. Hållbar utveckling har spelat en viktig roll i den finska regeringens strategier och program sedan år 1990.

I stället för en sedvanlig strategi beslutade kommissionen för hållbar utveckling formulera ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling med en målbild för Finland 2050 ("Suomi, jonka haluamme 2050"). Åtagandet innehåller mål för att främja en hållbar utveckling. Genom det samhälleliga åtagandet åtar sig den offentliga förvaltningen att tillsammans med övriga aktörer bidra till en hållbar utveckling i arbetet och verksamheten.

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är en målbild om framtidens Finland.  

De olika samhällsaktörerna kan lämna egna samhälleliga åtaganden för att nå de gemensamma målen. Jord- och skogsbruksministeriets åtagande gäller att skapa förutsättningar för primärproduktion och vidareädling av inhemsk fisk för att finländare ska får på ett hållbart och ansvarsfullt sätt producerad fisk på matbordet. Målet är att öka produktionen av inhemska fiskeriprodukter på ett hållbart sätt, förbättra fiskresursernas tillstånd, förbättra samarbetet inom fiskesektorn och med andra sektorer, t.ex. närmatsektorn, samt att hantera konflikter inom fiskerinäringen. Ytterligare ska insatserna enligt åtagandet stärka fiskens och fiskets hälso- och välbefinnandeeffekter.

Länkar:

Hållbar utveckling (statsrådets kansli)

Mer information

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162411   E-postadress: