Användning och tilldelning av fiskevårdsavgiftsmedel

De anslag som årligen beviljas för att främja fisket består av fiskevårdsavgifter som fiskarna betalar. Lagen om fiske reglerar användningen av dessa medel.

Enligt 82 § i lagen om fiske används de medel som samlats in i form av fiskevårdsavgifter till

  1. kostnader för planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning
  2. kostnader för fiskeriområdenas verksamhet
  3. kostnader för att organisera fiskerirådgivningstjänster
  4. sådana ersättningar till ägare av vattenområden som grundas på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och på fiskeguideverksamhet samt
  5. betalning av utgifter som uppbörden av fiskevårdsavgift föranleder staten och Forststyrelsen.

Nationella understöd som beviljas av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan

  • understöd för kostnader för att organisera fiskerirådgivningstjänster
  • specialunderstöd för riksomfattande och övriga omfattande projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

Jord- och skogsbruksministeriets understöd för 2024 kan sökas 2.1.–31.1.2024

Regionala understöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar på ansökan

  • specialunderstöd för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning
  • allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten.

Verksamhetsunderstöd enligt 82 § i lagen om fiske beviljas de nuvarande fiskeområdena enligt den tidigare lagen fram till dess att fiskeriområdena enligt den nya lagen som träder i kraft den 1 januari 2016 inleder verksamheten.

Understöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna

Ersättningar som tilldelas av närings-, trafik- och miljöcentralerna

Förutom understöd tilldelar närings-, trafik- och miljöcentralerna årligen utan ansökan ersättningar till ägare av vattenområden. Ersättningar betalas för användningen av fiskevattnen som grundas på nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och på fiskeguideverksamhet. Grunden för ersättningarna är den belastning som handredskapsfisket medför för vattenområdet. Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ersättningarna till fiskeriområdena som tilldelar dem vidare till ägare av vattenområden. 

 

Updaterat 27.12.2023

 

Mer information

Roni Selén, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162462   E-postadress: