Genresurser

Genresurser som är viktiga för Finlands jord- och skogsbruk har under flera årtusenden anpassat sig till de lokala miljöförhållandena, vilket gör dem unika. Genom skydd av genresurser tryggas tillgången till mångfald för jordbrukarnas, förädlingens och forskningens behov nu och i framtiden. Jordbrukets genresurser, kulturväxtsorter och husdjursraser utgör grunden för vår livsmedelssäkerhet. De finländska kulturväxterna förvaras som frön i Nordiskt Genresurscenter (NordGen) eller som levande växter i nationella samlingar. Den genetiska mångfalden hos vilda skogsträd och växter är förutsättningen för deras livsduglighet och utnyttjande.

Skyddet, den hållbara användningen och tillgängligheten av genresurser styrs av de nationella programmen för växt- och djurgenetiska resurser som baserar sig på konventionen om biologisk mångfald (1993), fördraget om växtgenetiska resurser (2004) och Nagoyaprotokollet (2010). Genresursprogrammen uppföljs och utvecklas av delegationen för genetiska resurser, tillsatt av Jord- och skogsbruksministeriet, och samordnas av Naturresursinstitutet (Luke).

Agrobiodiversitet innehåller förutom den ovanbeskrivna genetiska mångfalden hos produktionsorganismer även den naturliga biologiska mångfalden hos organismer. Den inkluderar till exempel artdiversiteten hos ett humlesamhälle och ekosystemdiversiteten hos ett nätverk av renar. Agrobiodiversitet utgör grunden för naturliga tjänster som upprätthåller jord- och skogsbruket samt fiskhushållningen, såsom pollinering och cirkulation av näringsämnen. Agrobiodiversitet upprätthåller således livskraften och produktiviteten hos jordbrukets produktionsmiljöer, såsom odlingsåkrar och skogar.

På vår webbplats

Skydd av skogstädens genetiska resurser

På andra webbplatser

NordGen - Nordiskt Genresurscenter
Jord- och skogsbrukministeriets riktlinjer för genresurspolitiken
Finlands nationella genresursprogram för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning

Mer information