Åtgärder för att främja exporten av livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i åtgärder för att främja exporten inom sitt förvaltningsområde genom Team Finland-nätverket. Team Finland-nätverket samlar ihop Finlands externa ekonomiska relatoner, företagens internationalisering, investeringar som riktas till Finland och aktörer som främjar landsbildsarbetet både i hemlandet och utlandet. Målet är en klar och kundorienterad verksamhetsmodell, där aktörerna samlas under samma paraply och styrs av gemensamma mål som statsrådet årligen bekräftar.

För att snabba upp främjandet av exporten av livsmedel har man i september 2014 grundat det nationella exportprogrammet Food from Finland. Centrala aktörer i exportprogrammet är förutom företag inom livsmedelsbranschen och livsmedelsindustriförbundet Arbets- och näringsministeriet, Finpro, Jord- och skogsbruksministeriet och Statsrådets kansli.

Jord- och skogsbruksministeriets matavdelning finansierar också informationskampanjer och säljfrämjande kampanjer varav en del är EU-delfinansierade och en del projekt som helt finansieras med inhemskt statsunderstöd.

 

På andra webbplatser:

Team Finland-nätverket

Food from Finland-exportprogrammet

 

Mer information

Aulikki Hulmi, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för EU-samordning och Internationella frågor Telefon:0295162034   E-postadress: