Pilotprojekt 2019

I fjol samarbetade jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet i ett projekt som handlade om restaurering av värdefulla fågelvatten. Genom projektet finansierades fyra våtmarker, restaurering av ett fågelvatten och starten för ett projekt för intensiv jakt efter små rovdjur. 

Det välstartade samarbetet kan nu fortsätta i SOTKA-projektet. Miljöministeriets Helmi-program fokuserar på restaurering av skyddsområden, medan SOTKA huvudsakligen gäller vardagsnaturen.