Utsädesproduktion, växtförädling och flyghavre

 

Målet med lagen om handel med utsäde är att upprätthålla en högklassig utsädes- och växtproduktion i Finland. Utsäden är viktiga produktionsinsatser inom jordbruket, så ett högklassigt utsäde och rätt sorts val kan ha en betydande inverkan på produktionen. Enligt lagen om handel med utsäde får endast certifikatutsäde och -utsädespotatis marknadsföras i Finland. Om produktionsförutsättningarna för utsädespotatis på produktionsområdet för höglassig utsädespotatis (Tyrnävä och Limingo kommuner) föreskrivs i lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis.

Syftet med lagen om bekämpning av flyghavre är att bekämpa flyghavre och förhindra dess spridning. Flyghavre är en ogräsväxt som särskilt stör spannmålsodlingen och utsädesproduktionen. Flyghavre förökar sig snabbt i marken och sprids effektivt samt kan i värsta fall bevaras groningsduglig under en lång tid, så den är svår att förinta. Det är viktigt att förebygga och observera spridningen av flyghavre, eftersom det är det bästa sättet att förhindra ekonomiska förluster.

 

Syftet med växtförädling är att producera nya, bördiga och odlingssäkra sorter som är anpassade till våra förhållanden. Kort växtperiod, lång dag och jordmånens särdrag betonas i vår växtproduktion. Finland har anslutit sig till det internationella förbundet för skydd av nya växtsorter (UOPV) 1993 och vi har också en nationell lag om växtförädlarrätt som skyddar nya växtsorter.

 

NATIONELL LAGSTIFTNING

 

Utsädeslag 600/2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över handel med utsäde 18/17

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgranskningar 118/00, ändr. 29/03

JSMf 25/10 om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter om har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter 25/10, ändr. 2/12, ändr.4/14

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar 8/18

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortsnämnden 22/10

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter 51/04, ändr.86/05, ändr. 6/18

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde 114/00, ändr.  34/03, ändr.  57/06, ändr. 46/07,  ändr. 16/16

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter 6/14, ändr. 21/16

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis 3/15temporär ändr. 2/20, ändr. 20/16

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter 9/16, ändr. 18/16

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter  15/13, ändr. 10/15, ändr. 19/16, ändr. 12/17

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd 16/13, ändr. 9/15, ändr. 17/16

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen 10/16

Lag om växtförädlarrätt 1279/2009

Lag om bekämpning av flyghavre 185/2002, ändr. 212/2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre 326/2002, ändr. 98/2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre 32/02, ändr. 26/06, ändr. 6/10

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion 2/15

Lag om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis 574/2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av utsädespotatis och produktion av potatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis 13/16

Statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor 1525/2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa undantag vid marknadsföring av blandningar av utsäde av foderväxter avsedda att användas för att bevara naturmiljön 26/11

EU:S LAGSTIFTNING OM UTSÄDE

Mer information

Kati Lassi, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162070