Beredskapsärenden

Statsrådet har fattat ett principbeslut om hur de funktioner som är livsviktiga för samhället tryggas under alla omständigheter.  Även ansvarsområdena och uppgifterna för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är definerat.

De strategiska uppgifterna som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

 • Hantering av översvämningsrisker och dammsäkerhet

Jord och skogsbruksministeriet ser till att man förebygger och avvärjer olägenheter och olyckor som orsakas av översvämningar samt dammbristningar. Därutöver upprätthåller man beredskap att lindra följderna av dessa.

 • Tryggande av primärproduktionen inom livsmedelsförsörjningen

I enlighet med statsrådets målsättning tryggas befolkningens tillgång till föda samt födans kvalitet och säkerhet genom en tillräcklig inhemsk jordbruksproduktion och beredskapslagring samt genom att man säkrar de utländska produktionsinsatser som behövs för livsmedelsproduktionen.

 • Tryggande av vattenförsörjningen

JSM ser till att tillgången till rent vatten samt sådan avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet är tryggade. Därtill svarar JSM för att vattenskyddet och den kommunala vattenförsörjningen fungerar.

Beredskap för särskilda situationer

Ministerierna ansvarar för beredskapen för särskilda situationer och anger ämbetsverkens ansvarsområde inom det egna förvaltningsområdet.

Jord- och skogsbruksministeriet axlar beredskapsansvaret för följande särskilda situationer:

 • Allvarlig störning i vattenförsörjningen
 • Allvarlig epidemi av djur- eller växtsjukdomar eller allvarlig störning i livsmedelssäkerheten
 • Sämre förutsättningar för primärproduktionen

Särskilda situationer där jord- och skogsbruksministeriet ger stöd till ansvarsministeriet

 • Pandemi eller någon annan vitt utbredd smittsam sjukdom
 • Svårigheter att anskaffa läkemedel och sjukvårdsartiklar
 • Hälsorisker till följd av en allvarlig kärnolycka eller olyckor med andra farliga ämnen
 • Otjänligt hushållsvatten på ett vidsträckt område
 • Störning i utrikeshandeln
 • Störning i tillgången till el och importbränsle
 • Allvarlig störning i dagligvaruförsörjningen
 • Stormar, översvämningar eller dammolyckor som orsakar evakueringar eller allvarlig förstörelse
 • Ökning av halten tungmetaller eller kemikalier över tillåtna hälsogränser på ett område
 • Förorening av mark- och vattenområden så att de blir otjänliga
 • Olje- eller kemikalietransportolycka på havs- eller insjöområde
 • Luftföroreningar med långväga spridning som förstör skog
 • Radioaktivt nedfall
 • Massdöd av organismer