Kretsloppsekonomi - livsmedelssystemet som en del av kretsloppsekonomin

I avsnittet "Bioekonomi och ren energi" i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering ingår ett spetsprojekt som heter "Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts". Där står att "förutsättningarna för kretsloppsekonomin ska utnyttjas. Satsningarna sätts in där de får störst genomslag.  Inhemska och utländska aktörer ska samarbeta för att främja god ekologisk status i Östersjön. Mängden näringsämnen och humus som sköljs ut i vattendragen ska bli mindre, samtidigt som självförsörjningsgraden i fråga om näringsämnen och energi inom jordbruket höjs."

För att bidra till detta spetsprojekt, behövs det forskning som svarar på följande frågor:

  • Jordbrukets och livsmedelsekonomins näringsflöden och näringsläckor och den ekonomiska betydelsen av dem? 
  • Vilka nya metoder behövs det för en effektivare återvinning av näringsämnen när det senast år 2016 blir förbjudet att lämna biologiskt nedbrytbart avfall och annat organiskt avfall på vanliga soptippar?
  • Hurdant sektoröverskridande och/eller produktionsgränsöverskridande samarbete behöver man för att skapa möjligheter för ny affärsverksamhet?
  • Vilka möjligheter finns det för att på ett effektivt och hållbart sätt bearbeta organiska biprodukter tillsammans med övriga massor?
  • Användbarhet och säkerhet hos återvunna näringsämnen
  • Vilka nya teknologiska lösningar finns det för att effektivisera kretsloppsekonomin?
  • Bättre samarbete inom livsmedelsekonomin genom kretsloppsekonomi?

Pågående projekt