Skogarnas kolsänkor


Skogarna har en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar. Vid fotosyntesen tar skogen och övrig biomassa upp koldioxid från atmosfären och fungerar därmed som viktiga kolsänkor. Globalt är avskogningen, som beror på bland annat att jordbruket breder ut sig och att det byggs mera, en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.

De finländska skogarnas kolsänka beräknas årligen

År 2021 var nettokolsänkan i de finländska skogarna -8,4 miljoner ton CO ₂-ekv.
 
Markanvändningssektorn (LULUCF) var enligt de preliminära uppgifter som publicerades i maj 2022 för första gången en utsläppskälla 2021. Enligt Naturresursinstitutets preciserade förhandsuppgifter av den 14 december 2022 preciserades LULUCF-sektorns utsläpp till 0,9 miljoner ton CO ₂-ekv 2021. Skogarna var fortfarande nettokolsänkor.


I LULUCF-förordningen fastställs hur kolsänkorna beräknas i EU:s klimatmål


I EU:s så kallade LULUCF-förordning om markanvändning fastställs det hur kolsänkor samt växthusgasutsläpp från skogen och markanvändningen beaktas i EU:s klimatmål till 2030.

I EU motsvarar sänkorna i genomsnitt tio procent av utsläppen från andra sektorer. Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod har Finland internationellt förbundit sig att fram till 2020 upprätthålla en kolsänka med en storlek på 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala utsläppen av växthusgaser 2021, inklusive utsläppen från markanvändningssektorn, 49,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
 
I Finland är avverkning en central faktor som inverkar på den årliga variationen i kolsänkans storlek. Utöver kommersiell avverkning omfattar avgången av trädbeståndet också husbehovsavverkning och naturlig avgång. Utöver trädbeståndet inbegriper kolsänkan också den förändring av markens kolförråd som orsakas av mänsklig verksamhet.

På vår webbplats

LULUCF -förordningen
EU:s energi- och klimatpolitik

Rundabordsforumet för skogsbranschen diskuterade lösningar för att stärka kolsänkorna (JSM:s och MM:s pressmeddelande 2.3.2023
En ny guide om god praxis på den frivilliga koldioxidmarknaden har publicerats (JSM:s MM:s pressmeddelande 1.2.2023)
Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till förordning om intyg över koldioxidupptag för att kunna nå nettonollutsläpp (JMS:s pressmeddelande 30.11.2022)
Miljörådet antog allmänna riktlinjer om LULUCF-förordningen och avskogning (JSM:s pressmeddelande 29.6.2022)
Minister Leppä ska ge sig ut på turné med fokus på klimatfrågor inom naturresurssektorn (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 3.1.2020)
En ny beräkning av referensnivån för skog är klar (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 16.12.2019)

På andra webbplatser

LULUCF-förordning (EU) 2018/841 (på engelska)
Koldioxid och cirkulation av kol, en video (Meteorologiska institutet) (på finska)

Mer information

Lotta Heikkonen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning 0295162074  


Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162350