Skogarnas kolsänkor

Skogarna har en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar. Till följd av fotosyntes absorberar skogarna och övrig biomassa koldioxid från atmosfären och fungerar som viktiga kolsänkor. Globalt är avskogningen, som beror på bland annat att jordbruket breder ut sig och att det byggs mera, en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.

I Finland har skogarnas nettokolsänka, det vill säga mängden koldioxid i atmosfären som skogarna binder upp, varierat mellan 17,5 och 47,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (milj.t CO2 ekv) sedan 1990. Detta motsvarar på årsnivå 30–60 procent av Finlands årliga totala utsläpp. År 2019 var nettokolsänkan 25,6 milj.t CO2. I EU motsvarar sänkorna i genomsnitt tio procent av utsläppen från andra sektorer. Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod har Finland internationellt förbundit sig att fram till år 2020 upprätthålla en kolsänka med en storlek på 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Enligt Statistikcentralens snabbestimat är de totala växthusgasutsläppen 52,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2019.

I Finland är avverkningar den största faktor som påverkar den årliga variationen i kolsänkans storlek. Utöver kommersiella avverkningar omfattar avgången av trädbeståndet också avverkningar för hemmabruk och naturlig avgång. Avgången jämförs med trädbeståndets tillväxt. Enligt riksskogstaxeringen har skogstillväxten sedan början av 1970-talet varit större än avgången. Utöver trädbeståndet inbegriper kolsänkan också variationen av storleken på kollagret i marken som är resultat av mänsklig verksamhet.

LULUCF-förordningen definierar hur utsläppen räknas ut i förhållande till kolsänkor i EU:s klimatmål

Den så kallade LULUCF-förordningen fastställdes i början av 2018. Förordningen definierar hur kolsänkor och utsläpp från mark- och skogsanvändningen beaktas i EU:s klimatmål fram till år 2030.

För Finland gäller den mest betydande frågan i LULUCF-förordningen beräkningen av skorgarnas kolsänkor och växthusgasutsläpp. Enligt förordningen fastställer varje medlemsland enligt egna kriterier en referensnivå för brukad skogsmark för perioderna 2021–2025 och 2026–2030.

Prognos för nivån för våra skogars kolsänka enligt LULUCF-förordningen

LULUCF-förordningen förutsätter att EU:s medlemsländer senast före utgången av 2018 redovisar skogarnas referensnivå för kommissionen enligt kriterierna i förordningen. Referensnivån utgår från antagandet att skogsvården och praxisen fortsätter på samma sätt även under den kommande åtagandeperioden som under granskningsperioden 2000–2009. När ett land fastställer en referensnivå ska det enligt kriterierna i förordningen även beakta skogsutvecklingen så att nivån för skogsvården och -användningen inte begränsas utan anledning. Förordningens mål är också att upprätthålla och stärka kolsänkor på lång sikt i enlighet med Pariskonventionen.

Medlemsländernas referensnivåer ses över under 2019. I bedömningen deltar medlemsländernas representanter och av kommissionen utsedda oberoende experter samt sakkunniga från forskningsinstitut och intressegrupper. Medlemsländernas referensnivåer fastställs 2020.  

När man jämför de faktiska siffrorna för kolsänkan under åtagandeperioderna 2021–2025 och 2026–2030 med referensnivån får man fram skogarnas kalkylerade nytta eller belastning.

På vår webbplats

EU:s energi- och klimatpolitik
Minister Leppä ska ge sig ut på turné med fokus på klimatfrågor inom naturresurssektorn (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 3.1.2020)
En ny beräkning av referensnivån för skog är klar (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 16.12.2019)

På andra webbplatser

LULUCF-förordning (EU) 2018/841 (på engelska)
Koldioxid och cirkulation av kol, en video (Meteorologiska institutet) (på finska)
 

Mer information

Jaana Kaipainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162270  


Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162