Nordiskt regionalt samarbete

Jord- och skogsbruksministeriet deltar aktivt i samarbetet i de nordiska samarbetsorganen. Hållbar nordisk bioekonomi och hållbart matsystemär toppteman i samarbetet mellan de övriga nordiska länderna och regionerna.

Nordiska ministerrådet

I nordiskt samarbete deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt självstyrelseområdena Åland, Färöarna och Grönland. Samarbete görs i Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet samt i över 30 samnordiska institut.

Nordiska ministerrådet som grundades 1971 är ett samarbetsorgan för de nordiska regeringarna. Det allmänna ansvaret för rådet ligger hos statsministrarna, men i praktiken har ansvaret flyttats till samarbetsministrar och Nordiska samarbetskommittén (NSK).

Nordiska ministerrådet består av flera ministerråd. Ministerrådet för Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är ministerrådet för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Frågor bereds och uppföljs av nordiska tjänstemanskommittéer som består av nationella tjänstemän. Ministerrådet bistås av ett sekretariat som ligger i Köpenhamn.

Ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet varar i ett år och cirkulerar mellan de fem nordiska länderna. Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021.

Under Nordiska ministerrådets ordförandeskap är jord - och skogsbruksministeriets horisontella teman i synnerhet beredskap och resiliens inom bioekonomi och matsystem. I jordbruks - och skogsbruksfrågor hänför sig arbetet till kolbindning, anpassning till klimatförändringen samt uppdatering av den nordiska bioekonomiska strategin och PPP-samarbetsavtalet för förförädling av växter. Inom fiskerisektorn behandlas klimatåtgärder, fiskens betydelse som livsmedel och vattenbrukets reaktionsfrihet. Inom livsmedelssektorn arbetar man med att reformera de nordiska näringsrekommendationerna och med matsystemens hållbarhet. Ett annat mål är att inleda ett samnordiskt handlingsprogram för att minska matsvinnet.

Finlands ordförandeskapsprogram här

På andra webbplatser

Nordiska ministerrådet

Mer information

Aulikki Hulmi, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för EU-samordning och Internationella frågor Telefon:0295162034   E-postadress: