Skador som orsakats av annat vilt

Även synnerligen betydande skador som orsakats av annat vilt än hjortdjur eller stora rovdjur kan ersättas av medel som årligen reserverats i budgeten om den skada som viltet orsakat drabbar en viss näring på ett stort område och skadan inte har kunnat förebyggas och skadorna inte kan förhindras eller minskas i tillräcklig utsträckning genom jakt på viltet.

Närmare bestämmelser om ersättning av ett visst vilt kan ges med statsrådets förordning.

Tillsvidare ersätts inte skador orsakade av annat vilt.