Forskningsinstitut inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden

Jord- och skogsbruksministeriet styr forskningsinstituten Naturresursinstitutet (Luke) och Lantmäteriverket (LMV/Geodatacentralen). Även Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i forskningen inom området. Målet med resultatstyrning är att forskningsinstitutens verksamhet stödjer så bra som möjligt genomförandet av de mål (samhällelig effektivitet, resultatrik verksamhet, hantering av resurser) som ställts för förvaltningsområdet i statens budgetförslag. Forskningsinstitutens resultatavtal är fleråriga (1+ 4 år) och fokuserar på strategiska mål.

I fråga om användning och förvaltning av vattenresurser styr Jord- och skogsbruksministeriet även Finlands miljöcentral som hör till miljöministeriets förvaltningsområde.

LYNET-sammanslutningen

Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) är ett samarbetsorgan som samlar ihop forsknings- och utvecklingsverksamhet, sakkunnig- och stödtjänster samt datalager kring miljö och förvaltning och användning av förnybara naturresurser. LYNET-institut är Evira, GTK, MI, Luke, LMV, SYKE och VTT. Samarbete med andra forskningsinstitut, universitet, yrkeshögskolor och andra samarbetspartner är en viktig del av LYNET:s verksamhetsprinciper.

 

På andra webbplatser

Naturresursinstitutet

www.luke.fi

[MMM:n ja Luken tulossopimus netrassa, www.netra.fi/...]

Lantmäteriverket

www.mml.fi

[MMM:n ja MML:n tulossopimus netrassa, www.netra.fi/...]

Evira

www.evira.fi

[MMM:n ja Eviran tulossopimus netrassa, www.netra.fi/...]

Finlands miljöcentral

www.syke.fi

[MMM:n ja SYKE:n tulossopimus netrassa, www.netra.fi/...]

Geologiska forskningscentralen

 www.gtk.fi

Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning LYNET

 http://www.lynet.fi/

SOTERKO

http://www.thl.fi/fi/thl/yhteistyo/thln-kotimainen-yhteistyo/sosiaali-ja-terveysalan-asiantuntijalaitosten-yhteenliittyma-soterko

Hankehaavi – registret över forskningsprojekt

 http://www.hankehaavi.fi/

Helsingfors universitets databaser

 http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/etusivu/

Projektregistret

http://www.hare.vn.fi/