Forskningsinstitut inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden

Jord- och skogsbruksministeriet styr forskningsinstituten inom förvaltningsområdet Naturresursinstitutet (Luke) och Lantmäteriverket (JSM/Platsdatacentralen). Också Livsmedelsverket deltar i forskningen inom branschen. Resultatstyrningen syftar till att forskningsinstitutens verksamhet så väl som möjligt ska stödja uppnåendet av de mål för förvaltningsområdet som anges i statsbudgeten (samhällelig genomslagskraft, verksamhetens resultat, resurshantering). Forskningsinstitutens resultatavtal är fleråriga (1 +4 år) och fokuserar på de strategiska målen.

När det gäller nyttjande och vård av vattenresurser styr jord - och skogsbruksministeriet också Finlands miljöcentral (SYKE), som hör till miljöministeriets förvaltningsområde.

Sammanslutningen Tulanet

Sammanslutningen av forskningsinstitut (Tulanet) är ett samarbetsorgan som samlar forsknings - och utvecklingsverksamhet, expert - och stödtjänster samt datalager som hänför sig till miljön och vården och användningen av förnybara naturresurser. Tulanet-anläggningar är Livsmedelsverket, IL, Luke, MSL, SYKE, STUK, THL, TTL och VTT. Samarbetet med andra forskningsinstitut, universitet, yrkeshögskolor och andra samarbetspartner är en väsentlig del av Tulanets verksamhetsprinciper.

 

På andra webbplatser

Naturresursinstitutet

Lantmäteriverket

Livsmedelsverket

Finlands miljöcentral

Tulanet (på finska)

Hankehaavi – registret över forskningsprojekt

Helsingfors universitets databaser

JSM: Projekt och lagberedning