Finlands skogstillgångar

Mer än 75 procent av Finlands landyta är täckt av skog. Finland är relativt sett det skogrikaste landet i Europa. Arealen skogsmark som lämpar sig för virkesproduktion uppgår till 20,3 miljoner hektar och arealen tvinmark som lämpar sig för låg virkesproduktion uppgår till 2,5 miljoner hektar.

De finska skogarnas årliga tillväxt är omkring 108 miljoner kubikmeter. Enligt statistiken var den årliga totala avgången ca 83,5 miljoner kubikmeter år 2020. Stamved avverkades sammanlagt 69 miljoner kubikmeter, av vilket 85 procent användes av skogsindustrin, 15 procent användes som energived, det vill säga som skogsflis i värme- och kraftverk eller som brännved i småhus.

Trädbeståndets totalavgång omfattar förutom avverkningar även stamved som blir kvar i skogen från hyggesrester samt naturligt död stamved som blir kvar i skogen. Dessa partier uppgick 2020 sammanlagt upp till 15 miljoner kubikmeter.

Skogsägande

De finska skogarna ägs närmast av privata personer och familjer, liksom i övriga västra Europa. I Södra och Mellersta Finland äger privata personer cirka 3/4 av skogarna. De statsägda skogarna är i huvudsak belägna i Norra och Östra Finland.

I Finland finns det tre miljoner hektar skyddade områden och områden där skogsbruket är begränsat, det vill säga 12,6 procent av skogsarealen (av arealen för skogs- och tvinmark). 9,6 procent av skogarna lämnas utanför avverkning, det vill säga är strikt skyddade.

De finska skogstillgångarna används på ett hållbart sätt för att se till att även de kommande generationerna får ta del av de fördelar som skogar ger.

På vår webbplats
Hållbart skogsbruk
Biologisk mångfald i ekonomiskogar
Kalkyler som gäller hållbarhet

På andra webbplatser
Äga och använda skog (Skogscentralen)
Grafer om Finlands skogstillgångar (Forest.fi) 

Mer information

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö Rådet (jordbruk och fiske)  0295162444