Finlands skogstillgångar

Mer än 70 % av Finlands landyta är täckt av skog. Finland är relativt sett det skogrikaste landet i Europa. Arealen skogsmark som lämpar sig för virkesproduktion uppgår till 20,3 miljoner hektar.

De finska skogarnas årliga tillväxt är 107 miljoner kubikmeter. Den årliga totala avgången i skogarna var 87 miljoner kubikmeter i 2017. Avgången består av industriella avverkningar som i 2017 har utgjort 63,3 miljoner kubikmeter samt ved, husbehovsvirke och naturlig avgång, dvs. döda träd som blivit kvar i skogen.

Skogsägande

De finska skogarna ägs närmast av privata personer och familjer, liksom i övriga västra Europa. I Södra och Mellersta Finland äger privata personer cirka tre fjärdedelar av skogarna. De statsägda skogarna är i huvudsak belägna i Norra och Östra Finland.

I Finland finns det tre miljoner hektar skyddade områden och områden där skogsbruket är begränsat, dvs. 13 procent av skogsarealen (arealen för skogs- och tvinmark). Nio procent av skogarna lämnas utanför avverkning, dvs. är strikt skyddade.

De finska skogstillgångarna används på ett hållbart sätt för att se till att även de kommande generationerna får ta del av de fördelar som skogar ger.

På vår webbplats
Hållbart skogsbruk
Biologisk mångfald i ekonomiskogar
Kalkyler som gäller hållbarhet

På andra webbplatser
Att äga skog (Skogscentralen)

Mer information

Marja Kokkonen, Yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö Jordbruk och fiske  0295162444