Finlands skogstillgångar

Mer än 70 procent av Finlands landyta är täckt av skog. Finland är relativt sett det skogrikaste landet i Europa. Arealen skogsmark som lämpar sig för virkesproduktion uppgår till 20,3 miljoner hektar.

De finska skogarnas årliga tillväxt är omkring 107 miljoner kubikmeter. Enligt statistiken var den årliga totala avgången ca 94 miljoner kubikmeter år 2018. Stamved avverkades sammanlagt 78 miljoner kubikmeter, av vilket 89 procent användes av skogsindustrin, 11 procent användes som energived, det vill säga som skogsflis i värme- och kraftverk eller som brännved i småhus.

Trädbeståndets totalavgång omfattar förutom avverkningar även stamved som blir kvar i skogen från hyggesrester samt naturligt död stamved som blir kvar i skogen. Dessa partier uppgick 2018 sammanlagt upp till 15 miljoner kubikmeter.

Skogsägande

De finska skogarna ägs närmast av privata personer och familjer, liksom i övriga västra Europa. I Södra och Mellersta Finland äger privata personer cirka 3/4 av skogarna. De statsägda skogarna är i huvudsak belägna i Norra och Östra Finland.

I Finland finns det tre miljoner hektar skyddade områden och områden där skogsbruket är begränsat, det vill säga 13 procent av skogsarealen (av arealen för skogs- och tvinmark). Nio procent av skogarna lämnas utanför avverkning, det vill säga är strikt skyddade.

De finska skogstillgångarna används på ett hållbart sätt för att se till att även de kommande generationerna får ta del av de fördelar som skogar ger.

På vår webbplats
Hållbart skogsbruk
Biologisk mångfald i ekonomiskogar
Kalkyler som gäller hållbarhet

På andra webbplatser
Att äga skog (Skogscentralen)
Grafer om Finlands skogstillgångar (Forest.fi) 

Mer information

Marja Kokkonen, avdelningschef 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Osaston johto Rådet (jordbruk och fiske)  0295162444