Organisation

Skogsrådet

Skogsrådet är ett av statsrådet tillsatt organ som består av aktörer som representerar olika former av skogsanvändning och som har till uppgift att stödja ministeriet i vittsyftande och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Samtidigt är skogsrådet också ett samarbetsforum för den offentliga skogsförvaltningen och den privata skogssektorn. Skogsrådet följer upp och främjar genomförandet av den nationella skogsstrategin och lägger fram förslag på hur strategin kan utvecklas som en balanserad helhet. 
Skogsrådet fattar de centrala besluten om strategin. Rådet har 32 medlemmar från olika organisationer inom sektorn och från intressentgrupper som använder skogarna.

Arbetsutskott

Skogsrådets arbetsutskott har till uppgift att bereda de ärenden som ska behandlas i skogsrådet och främja verkställandet av rådets beslut. Dessutom följer arbetsutskottet upp genomförandet av den nationella skogsstrategin, analyserar resultaten av genomförandet, lägger fram förslag till eventuella ändringar av åtgärderna i programmet och bereder uppföljningsrapporter om strategin.

Nätverk

Den nationella skogsstrategin genomförs med hjälp av spetsprojekt. Genom spetsprojekten ökas skogarnas tillväxt, koldioxidbindning och virkesproduktion. Därtill ökar man den biologiska mångfalden i ekonomiskogar och skapar en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för en förnybar och ansvarsfull skogsbransch.
För att främja genomförandet av strategin har man för spetsprojekten inrättat nätverk som består av experter och företrädare för intressentgrupperna. Nätverken stöder arbetet med att uppnå målen för den nationella skogsstrategin genom att följa upp hur strategin utvecklas samt genom att delta i beredningen av projekten, prioriteringen av åtgärder och skapandet av konkreta åtgärder.